Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Urząd Stanu Cywilnego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 17 (akt małżeństwa), pok. 18 (akt urodzenia), pok. 20 (akt zgonu)
Tel. 58-66-88-110
        58-66-88-115
        58-66-88-113
fax /58/ 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumenty- dokument tożsamości
- wniosek
- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
- oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego  
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku
- złożenie zagranicznego aktu stanu cywilnego - złożenie tłumaczenia
- wydanie odpisu zupełnego 
opłatyOpłata skarbowa:
- 50 zł - odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17, 18 lub 20.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacje1) Wniosek o wpisanie aktu składa się do wybranego kierownika USC.
2) Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny tłumaczenie nie jest wymagane.
3) Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
4) Kierownik USC dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
5) Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. 
tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji odmawiającej transkrypcji aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  
podstawa prawna- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 104-106
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
drukiwniosek o wpisanie aktu urodzenia

wniosek o wpisanie aktu małżeństwa

wniosek o wpisanie aktu zgonu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 24.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:40 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
15.04.2016 08:23 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
26.02.2016 15:13 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:37 Korekta Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:34 Dodanie informacji Iwona Tyczyńska
15.05.2015 15:16 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
15.05.2015 15:03 Korekta Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:04 Korekta Wiesława Witosławska
01.03.2015 16:20 Korekta Wiesława Witosławska
01.03.2015 16:18 Korekta Wiesława Witosławska
01.03.2015 16:17 Korekta Wiesława Witosławska
01.03.2015 16:16 Korekta Wiesława Witosławska
01.03.2015 16:15 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:15 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:05 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
15.01.2014 10:30 Korekta Wiesława Witosławska
15.01.2014 10:04 Korekta Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:21 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.02.2013 10:54 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:08 Korekta Wiesława Witosławska
08.02.2012 12:24 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
14.10.2010 13:52 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
14.10.2010 12:54 Korekta Wiesława Witosławska
14.10.2010 12:51 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
04.10.2010 08:31 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:07 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska