Odtworzenie, sporządzenie aktu stanu cywilnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Urząd Stanu Cywilnego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
parter, pok. 17 (akt małżeństwa), pok. 18 (akt urodzenia), pok. 20 (akt zgonu)
Tel. 58-66-88-110
        58-66-88-115
        58-66-88-113
fax /58/ 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 
wymagane dokumentyOdtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
1) w kraju
- dokument tożsamości
- wniosek
- zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi
- dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu)
- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie
Sporządzenie, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
2) za granicą
- dokument tożsamości
- wniosek
- dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia + oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentu dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego. 
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku
- złożenie dokumentów oraz zaświadczeń
- wydanie odpisu zupełnego 
opłatyOpłata skarbowa:
- 39,00 zł - odpis zupełny wydany po sporządzeniu/ odtworzeniu aktu.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17, 18 lub 20.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
czas załatwienia sprawyPo przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
inne informacje1) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
2) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
3) Wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika USC.
4) Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami sporządzonymi w RP, kierownik USC na wniosek osoby, której akt dotyczy może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej.
5) Jeżeli wniosek dotyczy odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia.
6) Sporządzenie aktu stanu cywilnego polega na zarejestrowaniu urodzenia albo zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane. Dotyczy to także rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły w państwie w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.
 
tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji odmawiającej odtworzenia treści aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
podstawa prawna- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tj.) art. 99, 109-113, 133
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 tj.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
drukiwniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu urodzenia

wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu małżeństwa

wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu zgonu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 25.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2017 13:36 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
15.04.2016 08:22 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
26.02.2016 15:24 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
09.06.2015 09:50 Dodanie informacji Iwona Tyczyńska
15.05.2015 15:26 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
15.05.2015 15:21 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.04.2015 12:02 Korekta Wiesława Witosławska
08.04.2015 13:24 Korekta Wiesława Witosławska
01.03.2015 16:49 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
01.03.2015 16:46 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
01.03.2015 16:37 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.12.2014 11:13 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.11.2014 14:04 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
15.01.2014 09:33 Korekta Wiesława Witosławska
29.05.2013 11:19 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
01.02.2013 10:55 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
27.06.2012 08:07 Korekta Wiesława Witosławska
08.02.2012 12:23 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
14.10.2010 12:30 Korekta Wiesława Witosławska
14.10.2010 12:06 Korekta Wiesława Witosławska
14.10.2010 12:00 Korekta Wiesława Witosławska
14.10.2010 11:57 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
04.10.2010 08:37 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
09.08.2010 13:06 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska