Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds kadrowo-księgowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds kadrowo-księgowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni,
ul. Cylkowskiego 5, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u. 2016 poz. 902) ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. kadrowo-księgowych.


Wymiar etatu:   1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)


Planowane zatrudnienie:    1 października 2017 r.
 
Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na w/w stanowisku:
 
-   posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
-   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
-   nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
-   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. kadrowo-księgowych,
-   spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/a jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w pracy na podobnym stanowisku,
b) ukończył/a szkołę średnią, policealną lub pomaturalną i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania pożądane:

-   posiada znajomość podstawowych uregulowań prawnych zawartych w Kodeksie Pracy,
-   posiada znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont, umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych,
-   znajomość obsługi programów komputerowych służących do  rozliczeń bankowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej (Finanse DDJ, PKO eCONECT11),
-   posiada znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (m.in. pakiet Ms Office),
-   umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
-   odporność  na sytuacje stresowe,
-   asertywność,
-   sumienność i pracowitość.
 
Główne obowiązki:
-   przygotowywanie sprawozdań i planów w zakresie spraw księgowych i kadrowych
-   obsługa aplikacji ePortal
-   przygotowywanie danych do Średniorocznej Struktury Zatrudnienia zgodnie z art. 30a. Ustawy  Karta Nauczyciela
-   pomoc w prowadzeniu dokumentacji formalnej pracowników  (teczki osobowe)
-   systematyczne wprowadzanie danych kadrowo – księgowych w aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
-   przygotowywanie  dokumentacji w zakresie Otwartej Szkoły i  innych projektów (m.in. umowy cywilnoprawne)
-   bieżące dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową
-   bieżące wprowadzanie danych do systemu księgowego
-   rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie protokołów różnic
-   zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-       list motywacyjny,
-       curriculum vitae,
-       kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy),
-       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-       zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego- oryginał,
-       oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
-       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a także o przyjęciu do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5 do dnia 27.09.2017 r. do godziny 15.00.
 
Wszystkie oświadczenia woli kandydata, CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.


Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:  „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-księgowych”. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni  pod numerem telefonu: (058) 622-14-34.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Podedworna-Górecka
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2017 16:58 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
13.09.2017 16:57 Korekta Sylwia Kassin