Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
220
Tel. 58-66-88-725
fax 58 620 97 98
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentywniosek oraz wzory oświadczeń - formularze dostępne w pok.220 lub do ściągnięcia poniżej ,

dołączyć dokumenty dotyczące zaistniałych zmian:
• "Wykaz pojazdów" uwzględniający dokonane zmiany w zgłoszonym taborze,
• dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
• Informacja z krajowego rejestru karnego lub oświadczenia dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej - "Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji”,
• Informacja z krajowego rejestru karnego lub oświadczenie dot. osoby zarządzającej transportem - "Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji" "Oświadczenie osoby zarządzającej transportem",
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• "Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców"  
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o zmianie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Zezwolenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
 
opłatyopłata administracyjna:
• za zmianę treści zezwolenia - opłata wynosi 10% od opłaty jak za wydanie zezwolenia -100zł
• za wydanie wypisu w przypadku zmiany treści zezwolenia - opłata wynosi 5% od opłaty jak za wydanie zezwolenia 50zł,
• za wydanie wypisu za każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia - opłata wynosi 11% od opłaty jak za wydanie zezwolenia -110zł
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „ zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”
czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
inne informacjePrzy zmniejszeniu ilości pojazdów zgłoszonych do licencji lub zezwolenia, przedsiębiorca zwraca wypisy w ilości przekraczającej ilość zgłoszonych pojazdów (art. 11 ust. 2 i ust. 4, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym). Zwrotowi podlegają wypisy o najwyższych numerach.
Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
•w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
•w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.267)
-Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 
drukiwniosek zmiana zezwolenia
oświadczenie - baza eksploatacyjna
Oświadczenie o kierowcach
oświadczenie o osoby zarządzającej transportem
OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
wykaz pojazdów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 03.09.2013
Data udostępnienia informacji: 03.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:36 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:52 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:07 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.09.2013 12:40 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:22 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert