Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

dokumenty w których dokonano zmiany:


•dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
•Informacja z krajowego rejestru karnego lub „oświadczenie o niekaralności” -
oświadczenia dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej
•oświadczenie dot. osoby zarządzającej transportem - informacja z krajowego rejestru
karnego lub „oświadczenie o niekaralności”, "Oświadczenie osoby zarządzającej transportem"
•kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o zmianie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja).
Licencję po zmianie odbiera się osobiście w pok. 220 po dokonaniu zwrotu posiadanej licencji. 
opłatyopłata administracyjna:
•za zmianę treści licencji - opłata wynosi 10% od opłaty jak za wydanie licencji -

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "zmiana licencji - na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)"
czas załatwienia sprawy3 miesiące od daty złożenia wniosku
inne informacjeW przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
•w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
•w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
drukiwniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

oświadczenie niekaralności

oświadczenie o osoby zarządzającej transportem

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 14:12 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
18.11.2014 13:44 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:06 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:17 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:00 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
12.06.2013 09:10 Korekta Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:46 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:35 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.07.2011 14:23 Korekta Grzegorz Siewert
06.10.2010 13:08 Korekta Jolanta _Sapierów
06.10.2010 13:08 Korekta Jolanta _Sapierów
06.10.2010 13:07 Korekta Jolanta _Sapierów
23.09.2010 14:11 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 09:38 Korekta Jolanta _Sapierów