Zmiana licencji na transport drogowy przewóz osób

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro; kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych - oryginał do wglądu,


Informacja z krajowego rejestru karnego lub „oświadczenie o niekaralności” - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzonej dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości : 9.000 Euro - na pierwszy pojazd samochodowy, 5.000 Euro - na każdy następny pojazd samochodowy,(Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana)


oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa w ustawie o transporcie drogowym

wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu (oryginały do wglądu), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem - dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem,

dowód uiszczenia opłaty,

upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy,

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu /
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o zmianie licencji na wykonywanie transportu drogowego przewóz osób wraz z wnioskowaną liczbą wypisów. Licencję po zmianie odbiera się osobiście w pok. 220 po dokonaniu zwrotu posiadanej licencji. 
opłatyopłata administracyjna:

za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji

za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji

za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta:PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "zmiana licencji - przewóz osób"
czas załatwienia sprawy3 miesiące od daty złożenia wniosku
inne informacje---- 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej j.t Dz.U z 2012r Nr 1282
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
druki
wniosek 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:46 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
20.03.2014 08:12 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
19.03.2014 13:41 Korekta Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:07 Dodanie informacji Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:19 Korekta Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:06 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:44 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.07.2011 14:18 Korekta Grzegorz Siewert
06.10.2010 13:12 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 14:40 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 10:44 Korekta Jolanta _Sapierów