Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
220
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej


•Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że kieruje operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów
•Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem
•Certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
•informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
jawną lub komandytową,
- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
- zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
•oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę oraz przez osobę zarządzającą transportem
•Oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej
•Oświadczenie, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku
•Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

•Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę lub za zgodą organu wydającego zezwolenia -
zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty,

•kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję),

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/  
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Zezwolenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
 
opłatyopłata administracyjna:
• opłaty za wydanie zezwolenia - 1.000,00 zł,
• za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia. opłata wynosi 11% od opłaty jak za wydanie zezwolenia -110zł

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „ zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”
czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
inne informacjeSzkolenia przygotowujące przewoźników drogowych do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych organizują:

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 1 tel.0-58 663-69-93

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców CREDO 80-152 Gdańsk ul. Sowińskiego12 tel.0-58 302-32-18

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 80-067 Gdańsk ul. Równa 19/21 tel.0-58 763-00-40 lub 0-58 763-44-55

Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
•w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
•w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz.23)

- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 
drukiwniosek udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy osób

wykaz pojazdów

oświadczenie o  o spełnieniu wymogu dobrej reputacji

oświadczenie o niekaralności
oświadczenie o osoby zarządzającej transportem

oświadczenie o kierowcach

oświadczenie baza eksploatacyjna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 14:21 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
30.01.2017 15:54 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
27.01.2017 13:46 Korekta Grzegorz Siewert
26.01.2017 10:57 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
26.01.2017 10:29 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
18.11.2014 13:59 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:21 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.09.2013 11:28 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:49 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
07.08.2012 14:24 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
07.08.2012 14:19 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
07.08.2012 14:17 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
07.08.2012 14:00 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
07.08.2012 13:57 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:43 Korekta Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:29 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
06.10.2010 13:20 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 12:56 Korekta Jolanta _Sapierów