Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentyWydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

kserokopia licencji - oryginał do wglądu,

proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

cennik

wykaz pojazdów z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

dowód uiszczenia opłaty

upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/

wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia, na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

dowód wniesienia opłaty.
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wraz z wnioskowaną liczbą wypisów.
Zezwolenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatyopłata administracyjna:
- za wydanie zezwolenia:
do 1 roku:
obszar gminy -100 zł,
obszar powiatu - 250 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 350 zł, do 2 lat:
obszar gminy - 150 zł,
obszar powiatu - 300 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 400 zł,
do 3 lat:
obszar gminy - 200 zł,
obszar powiatu - 350 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 450 zł,
do 4 lat:
obszar gminy - 250 zł,
obszar powiatu - 450 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 550 zł,
do 5 lat:
obszar gminy - 300 zł,
obszar powiatu - 550 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 600 zł


za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwoleniaZa wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wynoszą:
20zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy,
10zł za zmianę zaświadczenia lub zmianę załącznika do zaświadczenia,Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " zezwolenia na przewozy regularne"
czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
inne informacjePodjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.
 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916)
 
drukiwniosek - zezwolenia na wykonywanie przewozów regulanych


wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 14:20 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
18.11.2014 13:47 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:12 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:27 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:19 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:04 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
22.09.2010 15:00 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 11:46 Korekta Jolanta _Sapierów