Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

kserokopia licencji - oryginał do wglądu,

informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu

proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
dowód uiszczenia opłaty,

upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wraz z wnioskowaną liczbą wypisów. Zezwolenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatyopłata administracyjna:
- za wydanie zezwolenia:
do 1 roku:
obszar gminy - 50 zł,
obszar powiatu - 125 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 175 zł,
do 2 lat:
obszar gminy - 75 zł,
obszar powiatu - 150 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 200 zł,
do 3 lat:
obszar gminy - 100 zł,
obszar powiatu - 175 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 225 zł,
do 4 lat:
obszar gminy - 125 zł,
obszar powiatu - 225 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 275 zł,
do 5 lat:
obszar gminy - 150 zł,
obszar powiatu - 275 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 300 zł


za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " zezwolenia na przewozy regularne specjalne"
czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
inne informacjePodjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
drukiwydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:48 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:13 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:28 Korekta Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:21 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 11:02 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:38 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
22.09.2010 14:58 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 11:48 Korekta Jolanta _Sapierów