Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro; kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok. 220 lub do pobrania poniżej

• Informacja z krajowego rejestru karnego lub "oświadczenie o niekaralności" - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• "Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
• "Oświadczenie osoby zarządzającej transportem"
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości 9.000 euro na pierwszy zgłoszony pojazd i po 5.000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji
• "Wykaz pojazdów" zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania nim,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).

upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy,

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu licencji – na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Licencje można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatyopłata administracyjna:
• opłata za licencję udzieloną na 2-15 lat - 700 zł,
• opłata za licencję udzieloną na 15-30 lat - 800 zł,
• opłata za licencję udzieloną na 30-50 lat - 900 zł,
• za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do licencji - opłata wynosi 11% od opłaty jak za wydanie licencji.

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: NPKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym”

czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
inne informacjeSzkolenia przygotowujące przewoźników drogowych do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych organizują:

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 1 tel. 0-58 663-69-93

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców CREDO 80-152 Gdańsk ul. Sowińskiego12 tel.0-58 302-32-18

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 80-067 Gdańsk ul. Równa 19/21 tel.0-58 763-00-40 lub 0-58 763-44-55
Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
• w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
• w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99

WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym samochodami osobowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób łącznie z kierowcą, będącymi wyłączną własnością przedsiębiorcy lub stanowiącymi przedmiot leasingu tego przedsiębiorcy.

1. Warunki wykonywania przewozu:
• pojazdy są prowadzone przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kierowcę,
• przewóz odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa po ustaleniu opłaty ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu,
• zapłata za przewóz regulowana jest na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej; dopuszcza się wniesienie opłat gotówka w lokalu przedsiębiorstwa.
Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
• umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
• umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
• umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.
 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.267)

-Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
drukiwniosek udzielenie licencji osób samochodem osobowym

wykaz pojazdów

oświadczenie o osoby zarządzającej transportem


Oświadczenie o kierowcach

oświadczenie o niekaralności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 14:00 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:22 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.09.2013 11:45 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:48 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:42 Korekta Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:31 Korekta Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:22 Korekta Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:20 Korekta Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:19 Korekta Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:16 Korekta Grzegorz Siewert
06.10.2010 13:21 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 14:43 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 13:10 Korekta Jolanta _Sapierów