Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro,kancelaria ogólna w holu głównym na parterzern
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

• Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem
•Informacja z krajowego rejestru karnego lub „oświadczenie o niekaralności” - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
•"Oświadczenie osoby zarządzającej transportem",
•kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
•dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na kwotę 50.000 euro
•Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
- rocznym sprawozdaniem finansowym:
lub
- dokumentami potwierdzającymi:
a.dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b.posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c.udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d.własność nieruchomości.
•dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).
 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu licencji.Licencje można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy. 
opłatyopłata administracyjna:
• na 2-15 lat - 800,00 zł,
• na 15-30 lat - 900,00 zł,
• na 30-50 lat - 1.000,00 zł.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy”
czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
inne informacjeSzkolenia przygotowujące przewoźników drogowych do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych organizują:
• Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
81-061 Gdynia ul. Hutnicza 1
tel.0-58 663-69-93
• Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców CREDO
80-152 Gdańsk ul. Sowińskiego12
tel.0-58 302-32-18
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
80-067 Gdańsk ul. Równa 19/21
tel.0-58 763-00-40 lub 0-58 763-44-55

Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
• w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
• w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.267)

-Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916)
 
drukiWniosek na wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

oświadczenie o osoby zarządzającej transportem


oświadczenie o niekaralności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:58 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:20 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.09.2013 11:06 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:42 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:50 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:41 Korekta Grzegorz Siewert
06.10.2010 13:18 Korekta Jolanta _Sapierów
23.09.2010 14:13 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 13:47 Korekta Jolanta _Sapierów