Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59) Rejestracja pojazdów - stanowiska 23 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja - stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00
 
wymagane dokumenty - wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną (KRS lub CEIDG)
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- poświadczenie zgodności Transportowego Dozoru Technicznego
- uprawnienia zatrudnionych diagnostów
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- dokument potwierdzający, że przedsiębiorca nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
sposób załatwienia sprawy - zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru można odebrać osobiście – stanowisko nr 20(informacja) lub może być dostarczone za pośrednictwem poczty 
opłaty Opłata skarbowa:
- za dokonanie wpisu do rejestru – 412 zł
- pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawy w terminie do 7 dni od złożenia wniosku
inne informacje - zaświadczenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do złożenia w jego imieniu podania (pełnomocnictwo pisemne) 
tryb odwoławczy nie dotyczy 
podstawa prawna - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2012 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014, poz.1628 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013., poz. 267 z późn. zm.)
 
druki WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 21.04.2015
Data udostępnienia informacji: 21.04.2015