Wydanie decyzji w sprawie wyrobienia wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich zniszczenia

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58-620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek (formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej w rubryce "druki")
- dowód uiszczenia opłaty za tablicę (tablice) rejestracyjną (rejestracyjne) i znaki legalizacyjne
- pełnomocnictwo od współwłaściciela (współwłaścicieli) pojazdu, jeśli do złożenia wniosku nie stawili się wszyscy właściciele pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Do odbioru tablicy/tablic wymagane jest:
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablice rejestracyjne; w przypadku złożenia wniosku o wyrobienie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych)- do odbioru wtórnika tablicy rejestracyjnej należy przedstawić dotychczasowe tablice rejestracyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

 
sposób załatwienia sprawy- składanie wniosku o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) odbywa się na stanowisku 20 - informacja
- obsługa firm leasingowych odbywa się na stanowisku nr 23
- po weryfikacji dokumentów pracownik Referatu wystawia dyspozycję do kasy
- po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta; realizacja zamówienia następuje w przeciągu 5 dni roboczych i jest zależna od producenta tablic;
- informację o możliwości odebrania wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 58 668-87-35 do 39
- odbiór wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (24-29). Właściciel (właściciele) w przypadku wyrobienia wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej okazuje drugą tablicę rejestracyjną celem jej legalizacji.
 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty:
- tablice rejestracyjne:
* na samochód- 80,00 zł.(2 sztuki)
* na samochód - 40,00 zł(1 sztuka)
* na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
* na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
* na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
* tablice indywidualne samochodowe - 80,00 zł (2 sztuki)
* tablice indywidualne samochodowe - 40,00 zł (1 sztuka)
* tablice indywidualne motocyklowe - 40,00 (1 sztuka)
* tablice indywidualne motorowerowe - 30,00 (1 sztuka)
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnej- 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A i B na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
czas załatwienia sprawypięć dni robocze od daty złożenia wniosku
inne informacje- jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowy dokument odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby składającej wniosek, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Procedura wydania wtórnika dotyczy tylko i wyłącznie tablic nowej generacji - tzw. "białych". W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej tablicy rejestracyjnej. W takim wypadku właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o wydanie wtórników obu tablic.
- Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.
- W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic tzw. "czarnych" ma zastosowanie procedura wymiany tablic na aktualnie obowiązujące.  
tryb odwoławczy- nie przysługuje 
podstawa prawna-ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz.1038)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,poz.23)
 
druki

WNIOSEK O WTÓRNIK

 

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 08.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 08:59 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 11:32 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 10:51 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 10:07 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.01.2015 11:13 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
29.01.2015 11:01 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2014 13:55 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
29.09.2014 13:12 Korekta Iwona Ławik
27.03.2014 10:07 Aktualizacja treści Iwona Ławik
31.05.2013 09:36 Aktualizacja treści Iwona Ławik
31.05.2013 09:31 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:05 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 10:35 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
29.03.2011 14:10 Zmiana podstawy prawnej Wioletta Jarzębińska