Wydanie decyzji w sprawie wyrobienia wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich zgubienia

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
fax 58-620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej w rubryce "druki"
- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań potwierdzające zagubienie tablic (tablicy) rejestracyjną (rejestracyjne)
- dowód uiszczenia opłaty za tablicę (tablice) rejestracyjną (rejestracyjne) i znaki legalizacyjne
- pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu, jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Do odbioru tablicy/ tablic wymagany jest :
* dowód rejestracyjny
* karta pojazdu, jeżeli była wydana,
* w przypadku wniosku o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej do odbioru konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
sposób załatwienia sprawy- składanie wniosku o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) odbywa się na stanowisku 20 informacja,
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23,
- po weryfikacji dokumentów pracownik Referatu wystawia dyspozycję do kasy,
- po złożeniu wniosku tablice są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 5 dni roboczych i jest zależna od producenta tablic,
- informacje o możliwości odebrania wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnej (rejestracyjnych) można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 58 668-87-35 do 39
- odbiór wtórnika tablicy ( tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) odbywa się według kolejności pobranych numerów
z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (24-29). Właściciel (właściciele) w przypadku wyrobienia wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej okazuje drugą tablicę rejestracyjną celem jej legalizacji. 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

2. Opłaty:
tablice rejestracyjne:

na samochód- 80,00 zł.(2 sztuki)
na samochód - 40,00 zł(1 sztuka)
na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
tablice indywidualne samochodowe - 80,00 zł (2 sztuki)
tablice indywidualne samochodowe - 40,00 zł (1 sztuka)
tablice indywidualne motocyklowe - 40,00 (1 sztuka)
tablice indywidualne motorowerowe - 30,00 (1 sztuka)
komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnej-0,50 zł

Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A i B na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
czas załatwienia sprawypięć dni roboczych od daty złożenia wniosku
inne informacje- jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowy dokument: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
upoważnienie dla osoby dokonującej zmiany, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS

Procedura wydania wtórnika dotyczy tylko i wyłącznie tablic nowej generacji - tzw. "białych". W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic tzw. "czarnych" ma zastosowanie procedura wymiany tablic na aktualnie obowiązujące. Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.

W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic tzw. "czarnych" ma zastosowanie procedura wymiany tablic na aktualnie obowiązujące.
 
tryb odwoławczy- nie przysługuje 
podstawa prawna-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1038)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23)
 
druki

WNIOSEK O WTÓRNIK

 

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:00 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 11:32 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 11:03 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 10:56 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.01.2015 11:15 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
29.01.2015 10:55 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2014 13:55 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
29.09.2014 13:12 Korekta Iwona Ławik
27.03.2014 10:07 Korekta Iwona Ławik
31.05.2013 11:11 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 10:10 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
23.04.2013 09:06 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 10:39 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
29.03.2011 14:20 Zmiana podstawy prawnej Wioletta Jarzębińska