Wydanie decyzji w sprawie wyrobienia wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich kradzieży

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro ( pokój 59) - Rejestracja pojazdów - stanowiska 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21-22, informacja - stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-738
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  w godzinach: - godziny przyjęć : od poniedziałku do piątku ( oprócz świąt) od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00 tel 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek/formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej Urzędu : www.gdynia.pl
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic ( tablicy) rejestracyjnych
- dowód uiszczenia opłaty za tablicę
( tablice) rejestracyjną (rejestracyjne)
i znaki legalizacyjne
- pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu, jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość ( do wglądu)

Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablica rejestracyjna - w przypadku kradzieży 1 sztuki
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)  
sposób załatwienia sprawy- składanie wniosku o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) odbywa się na stanowisku 20 informacja,
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23,
- po weryfikacji dokumentów pracownik Referatu wystawia dyspozycję do kasy
- po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 5 dni roboczych i jest zależna od producenta tablic,
- informacje o możliwości odebrania wtórnika tablic ( tablicy) rejestracyjnej można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 58 668-87-35 do 39
- odbiór wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów ( 24-29). Właściciel (właściciele) w przypadku wyrobienia wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej okazuje drugą tablicę rejestracyjną celem jej legalizacji. 
opłaty1. Opłata skarbowa :
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata:
- tablice rejestracyjne :
* na samochód - 80,00 zł ( 2 tablice)
* na przyczepę - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motocykl - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motorower - 30,00 zł ( 1 sztuka)
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie :
- zalegalizowanych tablic ( tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
czas załatwienia sprawy- pięć dni roboczych od złożenia wniosku
inne informacje- jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty :
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby dokonującej, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie KRS
- Procedura wydania wtórnika dotyczy tylko
i wyłącznie tablic nowej generacji - tzw. ,,białych'. W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flaga Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej
z takich tablic. W takim wypadku właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek
o wydanie wtórników obu tablic.
- Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe
- W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic tzw. ,,czarnych' ma zastosowanie procedura wymiany tablic na aktualnie obowiązujące.  
tryb odwoławczy- nie przysługuje  
podstawa prawna-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. 2016 r., poz. 1038)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23)
 
drukiWNIOSEK O WTÓRNIK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:04 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 11:31 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 11:22 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 11:12 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.01.2015 11:16 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
29.01.2015 10:52 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2014 15:20 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 09:30 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.05.2013 14:14 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.05.2013 14:14 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.05.2013 14:14 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.05.2013 14:14 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.05.2013 14:14 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.05.2013 14:08 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska