Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania wtórnika znaków legalizacyjnych w przypadku ich utraty lub zniszczenia

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-738
        58-66-88-739
fax 58 620 20 44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu , jeżeli była wydana
- tablice rejestracyjne (w przypadku tzw. "białych" tablic rejestracyjnych)
- oświadczenie
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
sposób załatwienia sprawy- stanowiska 24- 29 (rejestracji pojazdów) - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera lub
- stanowisko 20 (informacja)
- stanowisko 23 - obsługa firm leasingowych
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się zalegalizowania stałych tablic rejestracyjnych przyniesionych przez właściciela/właścicieli 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

2. Opłata:
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- znaków legalizacyjnych - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacje- w przypadku, gdy dowód rejestracyjny pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności ( pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- upoważnienie dla osoby dokonującej czynności , w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r., poz.783 z późn. zm. )
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów(Dz. U. z 2003 r., Nr 230 poz. 2302 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1727)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. )
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.681)

 
druki

WNIOSEK O WTÓRNIK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2002
Data udostępnienia informacji: 04.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:23 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 12:59 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.01.2015 13:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:39 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 15:04 Korekta Iwona Ławik
29.09.2014 13:40 Korekta Iwona Ławik
27.03.2014 10:13 Korekta Iwona Ławik
31.05.2013 13:59 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 10:33 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 13:19 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska