Decyzja w sprawie wydania tablic rejestracyjnych indywidualnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620 20 44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

oraz dokumenty wymienione jak przy rejestracji:

* pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej,
* nowego pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej,
* pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną z terenu Unii Europejskiej
* pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie)
* nowego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie)
* pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie)
* nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
* pojazdu z terenu miasta Gdyni
* pojazdu spoza terenu miasta Gdyni
* pojazdu marki Sam
* przyczepy marki Sam
* pojazdu zakupionego od policji i sił zbrojnych sprzedanego po przepadku na rzecz skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego nabytego w drodze licytacji
* powtórna rejestracja na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 
sposób załatwienia sprawy- stanowiska 24-29 (rejestracji pojazdów) - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera
- stanowisko 23 - obsługa firm leasingowych
- po weryfikacji dokumentów wydaje się zalegalizowane tymczasowe tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni
- o możliwości nadania numeru rejestracyjnego indywidualnego decyduje właściwy miejscowo organ prowadzący rejestr tablic indywidualnych, po akceptacji nadania numeru właściciel musi dokonać wpłaty za w/w tablice, po dokonaniu tych czynności następuje zamówienie tablic u producenta.
- informacje o możliwości odebrania stałych tablic rejestracyjnych można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 668-87-35 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
- dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych indywidualnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska nr 21 i 22.
 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty:
- tablice rejestracyjne:
* tablice indywidualne samochodowe -1 000,00 zł (2 sztuki)
* tablice indywidualne motocyklowe - 500,00 (1 sztuka)

- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli)
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
czas załatwienia sprawy- w przypadku tablic indywidualnych zamówienie tablicy u producenta poprzedzone jest uzyskaniem akceptacji z właściwego miejscowo organu prowadzącego rejestr tablic indywidualnych - do 10 dni.
- tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu ( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu).
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności
( pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- upoważnienie dla osoby dokonującej zmiany, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
- na tablicach indywidualnych - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
- wydanie tablic indywidualnych następuje tylko przy pierwszej rejestracji pojazdu i przerejestrowaniu.
 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów(Dz. U. z 2003 r. Nr 230 poz. 2302 z późn.zm. )
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1727)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

 
druki

WNIOSEK O REJESTRACJĘ

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:31 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 09:40 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.06.2015 11:59 Korekta Iwona Ławik
27.01.2015 11:04 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 11:02 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 12:32 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 14:15 Korekta Iwona Ławik
29.09.2014 13:46 Korekta Iwona Ławik
29.05.2013 14:12 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.05.2013 12:26 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.05.2013 13:44 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 10:55 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 13:54 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska