Decyzja nabicia numerów identyfikacyjnych w pojeździe odzyskanym po kradzieży w przypadku gdy cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
fax 58 620 20 44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"/
- dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży
- pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazującego ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
sposób załatwienia sprawy- stanowisko nr 20 (informacja)- obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością oczekiwania
- po weryfikacji dokumentów właściciel (właściciele) otrzymuje decyzję o nadaniu numerów identyfikacyjnych 
opłaty1.Opłata skarbowa:
- za pełnomocnictwo - 17 zł
- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł

Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawydo 7 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności( pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- upoważnienie dla osoby dokonującej czynności, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
 
podstawa prawna- art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012 r., poz. 1137 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postęp. administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1038)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 236, poz. 1401)

 
drukiWNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 23.04.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:23 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 13:03 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.01.2015 13:58 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:42 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.03.2014 09:01 Aktualizacja treści Iwona Ławik
31.05.2013 14:36 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 10:28 Korekta Wioletta Jarzębińska