Nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac
Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni
81-402 Gdynia, ul. Bp. Dominika 13a
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac
I.       Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
II.   Wymiar czasu pracy: ½ etatu tj. 20 godzin tygodniowo
III.     Planowane zatrudnienie od 01.06.2018 r.
 
IV.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
a) wykształcenie co najmniej średnie (preferowana ekonomia, rachunkowość)
b) minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku,
c) znajomość regulacji prawnych z zakresu płac, naliczania zasiłków chorobowych, rozliczanie delegacji pracowników,
d) znajomość programu kadrowo- płacowego PROGMAN,
d) wiedza z zakresu naliczania podatku,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) nieposzlakowana opinia,
g) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 
V.     Zakres obowiązków:
1. Sporządzanie listy płac - program PROGMAN
2. Obliczanie i prowadzenie kartotek zasiłkowych.
3. Sporządzanie deklaracji ZUS - program Płatnik
4. Sporządzanie informacji podatkowej PIT 
5. Sporządzanie sprawozdań GUS, SIO 
6. Rozlicznie delegacji pracowników
7. Przygotowywanie dokumentacji pracownikom odchodzącym na emeryturę RP-7
8. Wystawianie zaświadczeń o dochodach pracownikom
9. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 VI. Wymagane dokumenty:
1.      CV, list motywacyjny.
2.      Świadectwa i dyplomy potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie).
3.      Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie).
4.      Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
5.      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
6.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
8.      Klauzula informacyjna podpisana własnoręcznym podpisem.

Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdyni, ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia, zawartych  w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji . Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.
• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
 
…………………………………………                                                                                                                                  czytelny podpis kandydata/ki
 
 
VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00 do dnia 25.05.2018r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 622-06-33 .
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko specjalista ds. płac”.                                                              
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo
W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Rutkowska
Wprowadził informację: Marek Bennich
Ostatnio zmodyfikował: Marek Bennich
Data wytworzenia informacji: 11.05.2018
Data udostępnienia informacji: 12.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2018 05:46 Aktualizacja treści Marek Bennich
12.05.2018 19:31 Aktualizacja treści Marek Bennich
12.05.2018 19:30 Aktualizacja treści Marek Bennich
12.05.2018 19:29 Aktualizacja treści Marek Bennich
12.05.2018 19:27 Aktualizacja treści Marek Bennich
12.05.2018 19:26 Aktualizacja treści Marek Bennich
12.05.2018 19:23 Aktualizacja treści Marek Bennich
12.05.2018 19:22 Aktualizacja treści Marek Bennich
28.12.2017 10:42 dodanie aliasu muzyczna Michał Kowalski
19.12.2017 07:26 Zmiana załącznika Marek Bennich
19.12.2017 07:26 Dodanie informacji Marek Bennich