Zasiłek rodzinny

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

1) II piętro, pokój 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

2) II piętro, pokoje 211, 214 i 221 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki (przerwa 12:00 - 12:30)

Tel. 58-66-88-558
        58-66-88-568
        58-66-88-569
        58-66-88-581
        58-66-88-599
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
2) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; wzór zaświadczenia i oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;
5) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
10) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
11) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
12) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
13) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:
1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.


Uwaga
Określenie "rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy" oznacza:
1) rok 2015 - dla wniosków składanych na okres zasiłkowy 2016/2017, tj. trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. 
sposób załatwienia sprawy - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca. Istnieje również możliwość osobistego odbioru świadczenia w w/w terminie w wybranych placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie Gdyni. 
opłaty Brak
czas załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacje Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zgodnie z art. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych:
1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18. roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
4) Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia

Kryterium dochodowe:
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.
3. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego ma zastosowanie mechanizm "złotówka za złotówkę" zgodnie z art. 5 ust. 3-3c ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość świadczeń w okresie zasiłkowym 2016/2017:
1) zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95,00zł
2) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124,00zł
3) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135,00zł
4) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00zł, ale nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci
5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
6) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5. roku życia - 90,00zł
7) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110,00zł
8) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - 113,00zł
9) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - 69,00zł
10) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00zł
11) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00zł
12) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00zł 
tryb odwoławczy Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 
podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015r. poz. 2284);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) 
druki

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
2. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
3. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
4. Oświadczenie o dochodach członków rodziny niepodlegających opodatkowaniu
5. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
6. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
7. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy
8. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
9. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
10. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.05.2004
Data udostępnienia informacji: 15.10.2008
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 15:53 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.02.2017 18:48 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:56 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:43 Korekta Piotr Wójciak
26.11.2016 12:28 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
30.09.2016 14:40 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
22.09.2016 14:15 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
22.09.2016 13:45 Korekta Piotr Wójciak
06.09.2016 12:10 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
19.01.2016 13:12 Korekta Piotr Wójciak
19.01.2016 13:04 Korekta Piotr Wójciak
11.01.2016 08:48 Korekta Piotr Wójciak
11.01.2016 08:46 Korekta Piotr Wójciak
08.01.2016 15:46 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
24.11.2015 11:16 Korekta Piotr Wójciak
24.11.2015 11:08 Korekta Piotr Wójciak
14.09.2015 15:25 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
20.08.2015 09:05 Dodanie informacji Piotr Wójciak
19.02.2015 10:59 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.12.2014 10:49 Korekta Piotr Wójciak
08.08.2014 10:17 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:57 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:54 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:53 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:48 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:47 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:47 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:43 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:43 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:41 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:39 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2014 15:39 Korekta Piotr Wójciak
06.08.2014 15:24 Korekta Piotr Wójciak
06.08.2014 15:23 Korekta Piotr Wójciak
06.08.2014 15:22 Korekta Piotr Wójciak
06.08.2014 15:21 Korekta Piotr Wójciak
06.08.2014 15:18 Korekta Piotr Wójciak
06.08.2014 15:15 Korekta Piotr Wójciak
16.07.2014 12:09 Korekta Piotr Wójciak
22.01.2014 11:30 Korekta Piotr Wójciak
13.12.2013 11:16 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.11.2013 09:17 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.11.2013 12:13 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 12:07 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 08:40 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 08:39 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 08:33 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.01.2013 14:28 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
16.01.2013 12:18 Korekta Piotr Wójciak
07.01.2013 14:25 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.11.2012 10:40 Korekta Piotr Wójciak
03.11.2012 16:28 Korekta Piotr Wójciak
03.11.2012 16:15 Korekta Piotr Wójciak
03.11.2012 16:14 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.09.2012 11:06 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 20:26 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 14:17 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 14:15 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 14:12 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 14:08 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 14:01 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
09.08.2012 22:56 Korekta Piotr Wójciak
03.08.2012 14:56 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.05.2012 10:27 Korekta Piotr Wójciak
02.05.2012 10:25 Korekta Piotr Wójciak
02.05.2012 10:24 Korekta Piotr Wójciak
02.05.2012 10:19 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
21.02.2012 08:58 Korekta Piotr Wójciak
21.02.2012 08:53 Korekta Piotr Wójciak
21.02.2012 08:52 Korekta Piotr Wójciak
20.02.2012 14:53 Korekta Piotr Wójciak
17.02.2012 15:41 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.02.2012 13:30 Korekta Piotr Wójciak
09.01.2012 11:54 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
05.10.2011 13:25 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
17.03.2011 11:00 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
17.03.2011 10:59 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
16.02.2011 08:53 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.10.2010 10:41 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.10.2010 10:36 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski