Zasiłek dla opiekuna

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 222 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki
Tel. 58-66-88-558
        58-66-88-563
        58-66-88-575
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw.spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 12:00 oraz 12:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) kserokopie dowodów osobistych + oryginały do wglądu,
2) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności + oryginał do wglądu,
3) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające brak zarejestrowania jako osoba bezrobotna i/ lub poszukująca pracy,
4) dokumenty potwierdzające okresy ewentualnego zatrudnienia po 30.06.2013 r.,
5) nr konta bankowego.  
sposób załatwienia sprawy- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna składa się w Urzędzie Miasta Gdyni (ul. 10-go Lutego 24) w pokoju 222,
w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 12:00 oraz od godz.12:30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe od 10 do 15 dnia każdego miesiąca. 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyZgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacjeInformacja dotycząca ubezpieczenia emerytalno - rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wnioskujących o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna:

1.Dane do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego: nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, PESEL, stopień niepełnosprawności (kserokopia własnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), adres zameldowania, adres zamieszkania (adres do korespondencji).

2. Dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: nazwisko, imiona, PESEL, niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.  
tryb odwoławczyWnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.  
podstawa prawna- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567)  
druki1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 06.05.2014
Data udostępnienia informacji: 06.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2014 13:04 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.05.2014 11:47 Dodanie informacji Piotr Wójciak