Specjalny zasiłek opiekuńczy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 222 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki
Tel. 58-66-88-558
        58-66-88-563
        58-66-88-570
        58-66-88-575
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw.spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 12:00 oraz 12:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyDokumenty do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (dalej zwanym SZO):
1. kserokopia aktu zgonu małżonka osoby niepełnosprawnej + oryginał do wglądu,
2. kserokopie aktów zgonu rodziców lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców osoby niepełnosprawnej w przypadku ubiegania się o SZO przez rodzeństwo lub wnuki,
3. kserokopie aktów urodzenia rodzica osoby wnioskującej, w przypadku ubiegania się o SZO na babcię, dziadka lub rodzeństwo,
4. kserokopia dokumentu potwierdzającego rezygnację z zatrudnienia: np. ostatniego świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o rozwiązaniu umowy lub potwierdzenie zamknięcia działalności gospodarczej,
5. nr konta bankowego

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYLICZENIA DOCHODU:
1. oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w 2014 roku z tytułu: prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu/karty podatkowej / gospodarstwa rolnego / otrzymanych alimentów;
2. ksero rozliczeń pit-11 za 2014 rok + oryginały do wglądu (dotyczy wszystkich dorosłych osób w rodzinie, które utraciły zatrudnienie z 2014 r.);
3. ksero świadectw pracy + oryginały do wglądu (dotyczy wszystkich dorosłych osób w rodzinie, które utraciły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w 2014 r.);
4. zaświadczenie pracodawcy o dochodzie uzyskanym za drugi przepracowany miesiąc kalendarzowy (kwota brutto/netto/podatek/składki) – (dotyczy osób, które podjęły nowe zatrudnienie;
5. ksero wyroku rozwodowego + oryginał do wglądu;
6. ksero wyroków alimentacyjnych/ ugody sądowej zobowiązującej do alimentów + oryginały do wglądu;
7. zaświadczenie komornika o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych w roku 2014;

Dokumenty niezbędne do przekazania do ZUS, celem ustalenia okresów składkowych i nieskładkowych Wnioskodawcy:
1. kserokopie wszystkich świadectw pracy lub innych dokumentów stwierdzających okresy ubezpieczenia Wnioskodawcy (np. umowy zlecenia) – z oryginałami do wglądu,
2. zaświadczenia z każdego zakładu pracy, stwierdzających okresy przebywania na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz chorobowych po dniu 14.11.1991r.
3. kserokopia legitymacji ubezpieczeniowych zawierających wpisy o zatrudnieniu – z oryginałem do wglądu,
4.zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia w przypadku braku świadectwa pracy, umów zlecenia itp.
5. zaświadczenia z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (lub za osobę współpracującą), zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wychowawczego, zasiłku chorobowego
6. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, stypendium lub innego świadczenia, z wyszczególnieniem zasiłków chorobowych,
7. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu zasiłku stałego.
8. zaświadczenie z innej gminy o okresie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w przypadku pobierania wcześniej na inna osobę specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego czy zasiłku dla opiekuna,
9. zaświadczenia potwierdzających okres programowej nauki w szkole wyższej (w przypadku studiów dziennych),
10. decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego.
11. w przypadku mężczyzn:
• książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień stwierdzających okres służby wojskowej,
12. w przypadku kobiet:
• kserokopie aktów urodzenia wszystkich dzieci (także dorosłych) – z oryginałami do wglądu, oraz w przypadku ich niepełnosprawności: kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności – z oryginałami do wglądu 
sposób załatwienia sprawy- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się w Urzędzie Miasta Gdyni (ul. 10-go Lutego 24) w pokoju 222, w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 12:00 oraz od godz.12:30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący zasiłek ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej w/w zasiłek, zasiłek wypłacany jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe od 10 do 15 dnia każdego miesiąca 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyZgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacjeIstnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Informacja dotycząca ubezpieczenia emerytalno - rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wnioskujących o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

1. Dane do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego Wnioskodawcy:
nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, PESEL, urząd skarbowy, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania, adres zamieszkania (adres do korespondencji),

2. Dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
nazwisko, imiona, PESEL, niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania, zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następuje tylko wtedy, gdy Wnioskodawca nie posiada statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej 
tryb odwoławczyWnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 
podstawa prawna1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1518);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015r. poz. 2284);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) 
druki

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 14.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2017 12:56 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:56 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:42 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:27 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
12.01.2016 11:57 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
24.11.2015 11:24 Korekta Piotr Wójciak
14.09.2015 15:24 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
19.02.2015 10:59 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.11.2014 14:37 Korekta Piotr Wójciak
17.11.2014 11:47 Korekta Piotr Wójciak
17.11.2014 11:45 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.12.2013 11:16 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.11.2013 15:59 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
03.06.2013 15:13 Korekta Piotr Wójciak
15.01.2013 10:08 Korekta Piotr Wójciak
15.01.2013 10:08 Korekta Piotr Wójciak
15.01.2013 10:05 Korekta Piotr Wójciak
14.01.2013 15:17 Korekta Piotr Wójciak
14.01.2013 15:16 Korekta Piotr Wójciak
14.01.2013 15:09 Korekta Piotr Wójciak
14.01.2013 14:48 Korekta Piotr Wójciak
14.01.2013 14:46 Korekta Piotr Wójciak
14.01.2013 14:43 Dodanie informacji Piotr Wójciak