Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

1) II piętro, pokój 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

2) II piętro, pokoje 211, 214 i 221 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki (przerwa 12:00 - 12:30)

Tel. 58-66-88-558
        58-66-88-562
        58-66-88-568
        58-66-88-581
        58-66-88-980
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty Do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć odpowiednio:
1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
2) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
5) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
6) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
7) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
8) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka;

UWAGA
Określenie "rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy" oznacza:
1) rok 2014 - dla wniosków składanych w okresie zasiłkowym 2015/2016, tj. trwającym od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r.
2) rok 2015 - dla wniosków składanych w okresie zasiłkowym 2016/2017, tj. trwającym od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.  
sposób załatwienia sprawy - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca. 
opłaty Brak
czas załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacje Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00zł i może być przyznana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
Świadczenie to przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

W przypadku dziecka urodzonego / objętego opieką faktyczną albo prawną / przysposobionego po dniu 2012-12-31 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio załączniki z poz. 1 – 9. 
tryb odwoławczy Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 
podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1518);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015r. poz. 2284);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)  
druki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: kmilewski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.02.2006
Data udostępnienia informacji: 24.05.2006
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 15:48 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.02.2017 18:49 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:53 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:47 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:26 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.09.2016 12:24 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
11.02.2016 09:30 Korekta Piotr Wójciak
11.02.2016 09:30 Korekta Piotr Wójciak
11.02.2016 09:30 Korekta Piotr Wójciak
11.02.2016 09:26 dodanie załącznika Piotr Wójciak
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2016 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
11.01.2016 10:39 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
11.01.2016 10:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
11.01.2016 10:26 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
11.01.2016 10:25 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
24.11.2015 11:15 Korekta Piotr Wójciak
14.09.2015 15:30 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
20.08.2015 08:34 Korekta Piotr Wójciak
20.08.2015 08:33 Dodanie informacji Piotr Wójciak
19.02.2015 11:14 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
08.08.2014 10:27 Korekta Piotr Wójciak
16.07.2014 12:13 Korekta Piotr Wójciak
09.06.2014 13:25 Korekta Piotr Wójciak
09.06.2014 13:24 Korekta Piotr Wójciak
02.04.2014 08:21 Korekta Piotr Wójciak
02.04.2014 08:20 Korekta Piotr Wójciak
02.04.2014 08:20 Korekta Piotr Wójciak
02.04.2014 08:19 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
22.01.2014 11:38 Korekta Piotr Wójciak
13.12.2013 11:21 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.11.2013 09:24 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.11.2013 12:14 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 12:08 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 08:42 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.01.2013 10:59 Korekta Piotr Wójciak
17.01.2013 10:57 Korekta Piotr Wójciak
07.01.2013 14:16 Korekta Piotr Wójciak
07.01.2013 14:11 Korekta Piotr Wójciak
07.01.2013 14:06 Korekta Piotr Wójciak
07.01.2013 13:57 Korekta Piotr Wójciak
07.01.2013 13:48 Korekta Piotr Wójciak
07.01.2013 13:25 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
07.01.2013 13:16 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.11.2012 10:58 Korekta Piotr Wójciak
03.11.2012 16:29 Korekta Piotr Wójciak
03.11.2012 16:26 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.08.2012 20:36 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 20:36 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 20:34 Korekta Piotr Wójciak
31.08.2012 20:31 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:38 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
03.08.2012 14:44 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.06.2012 15:09 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
05.06.2012 15:04 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
17.02.2012 15:56 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.02.2012 15:55 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.02.2012 15:47 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
09.01.2012 11:37 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
09.01.2012 11:34 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
16.02.2011 08:59 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.01.2011 09:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
28.05.2010 08:59 Zmiana załącznika Krzysztof Milewski