Fundusz alimentacyjny

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

1) II piętro, pokój 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

2) II piętro, pokoje 212 i 213 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki (przerwa 12:00 - 12:30)

Tel. 58-66-88-558
        58-66-88-598
        58-66-88-597
        58-66-88-579
        58-66-88-578
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty - prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – DRUK nr 1
- w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa inna niż pełnoletnia uprawniona osoba - upoważnienie do reprezentowania jej przez wnioskodawcę
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; DRUK nr 2
- zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3); DRUK nr 3
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; DRUK nr 4
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; DRUK nr 5
- umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; wzór zaświadczenia i oświadczenia określa, DRUK nr 6
- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
- dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, DRUK nr 7
- kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
- zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji w przypadku zaginięcia małżonka rodzica składającego wniosek o świadczenia
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Uwaga
Określenie "rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy" oznacza:
1) rok 2014 - dla wniosków składanych na okres świadczeniowy 2015/2016, tj. trwający od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
2) rok 2015 - dla wniosków składanych na okres świadczeniowy 2016/2017, tj. trwający od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. 
sposób załatwienia sprawy - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 21 do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
opłaty Brak
czas załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacje Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
1. do ukończenia 18 roku życia, albo
2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej (przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie rozumie się dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie)
2. zawarła związek małżeński;.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.
Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. 
tryb odwoławczy Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 
podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2015 r. poz. 2229)
3. Art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212)
4. Art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1518)
5. Art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 poz. 463 i 1004).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
druki

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
3. oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
4. oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
5. oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
6. zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
7. zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym
8. oświadczenie ogólne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 29.08.2008
Data udostępnienia informacji: 29.08.2008
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 15:47 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.02.2017 18:49 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:58 Korekta Piotr Wójciak
08.02.2017 12:46 Korekta Piotr Wójciak
30.09.2016 14:24 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.09.2016 12:20 Korekta Piotr Wójciak
06.09.2016 12:19 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
12.01.2016 15:09 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
14.09.2015 15:29 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
20.08.2015 08:56 Korekta Piotr Wójciak
20.08.2015 08:56 Dodanie informacji Piotr Wójciak
29.06.2015 11:21 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.04.2015 10:18 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.04.2015 10:15 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.07.2014 12:11 Korekta Piotr Wójciak
22.01.2014 11:37 Korekta Piotr Wójciak
13.12.2013 11:21 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.11.2013 09:22 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.11.2013 12:14 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 12:10 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2013 08:46 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.01.2013 14:31 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
17.01.2013 14:17 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.11.2012 10:52 Korekta Piotr Wójciak
10.09.2012 13:41 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:34 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:33 Korekta Piotr Wójciak
03.08.2012 14:41 Korekta Piotr Wójciak
03.08.2012 14:38 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
25.06.2012 11:24 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
25.06.2012 11:21 Korekta Piotr Wójciak
25.06.2012 11:16 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
18.01.2012 09:17 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.01.2012 09:16 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.01.2012 09:15 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.01.2012 09:13 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.01.2012 09:11 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
18.01.2012 09:01 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
09.01.2012 11:48 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
09.01.2012 11:47 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
05.10.2011 13:31 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
17.03.2011 11:05 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
16.02.2011 08:58 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.12.2010 11:46 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
24.08.2010 10:45 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
24.08.2010 10:42 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
24.08.2010 10:39 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
24.08.2010 10:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
24.08.2010 10:36 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski