1. Postanowienia ogólne

§ 1

Mieszkańcy Miasta Gdyni tworzą w jego granicach, z mocy prawa, wspólnotę samorządową - będącą w porządku prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej podstawową jednostką samorządu terytorialnego - gminą.

§ 2

Miasto Gdynia obejmuje obszar wyznaczony granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego kraju.

§ 3

Gmina Miasta Gdyni, zwana dalej Miastem, wykonuje zadania publiczne określone ustawami dla gminy i dla powiatu, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania przekazane do jej kompetencji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

§ 4

  1. Organy Miasta realizują zadania publiczne, mając na celu jego wszechstronny i zrównoważony rozwój, w sposób zapewniający, w granicach uzyskiwanych środków, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.
  2. Organy Miasta uwzględniają przy wykonywaniu zadań jego morski charakter oraz rolę w rozwoju gospodarki morskiej Rzeczypospolitej.
  3. Zadania publiczne, których specyfika i ramy realizacji wykraczają poza granice Miasta, w szczególności z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury, wykonywane są we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami administracji rządowej.

§ 5

  1. Dążąc do upowszechnienia idei samorządności wśród wspólnoty mieszkańców i pogłębienia współpracy w realizacji zadań publicznych, Miasto tworzy dzielnice jako jednostki pomocnicze.
  2. Nazwę i obszar dzielnicy określa jej statut nadany przez Radę Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Małgorzata Aleksiak
Ostatnio zmodyfikował: Anna Salamucha-Majewska
Data wytworzenia informacji: 22.09.2004
Data udostępnienia informacji: 15.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 14:43 Korekta Anna Salamucha-Majewska