Statut Zarządu Dróg i Zieleni

załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 roku

STATUT
jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Zieleni"
(tekst ujednolicony)

Postanowienia ogólne.

§ 1

Zarząd Dróg i Zieleni, zwany dalej „ZDiZ”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, będącej miastem na prawach powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Siedzibą ZDiZ jest miasto Gdynia.

§ 3

Przedmiotem działalności ZDiZ jest realizacja zadań związanych z: nadzorem i bieżącym utrzymaniem infrastruktury miejskiej, a w tym szczególnie zarządzaniem, siecią dróg publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie Miasta Gdyni, terenami zielonymi, drzewostanem miejskim i lasami komunalnymi, oczyszczaniem miasta, oświetleniem ulic i placów oraz kanalizacją deszczową.

Rozdział 2

Przedmiot działalności podstawowej.

§ 4 -1

1. Do zadań ZDiZ należy w szczególności:

1) utrzymanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

2) planowanie i zlecanie wykonania projektów remontów, modernizacji i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;

3) przygotowywanie dokumentacji i zlecanie zadań w zakresie utrzymania i remontów kapitalnych dróg oraz obiektów inżynierskich;

4) zawieranie umów na roboty drogowe; nadzorowanie i odbiory robót ujętych w planach remontów kapitalnych i utrzymania dróg;

5) wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;

6) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg;

6a) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

7) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tym związanych;

8) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;

9) zatwierdzanie organizacji ruchu drogowego; -3

10) wyznaczanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych;

11) uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych;

12) zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu lub ograniczanie ruchu, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia oraz wyznaczanie objazdów;

13) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

14) prowadzenie ewidencji dróg publicznych i wewnętrznych oraz obiektów inżynierskich, dla których funkcje zarządcy pełni Gmina Miasta Gdyni;

15) wydawanie zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;

16) opiniowanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg, poszerzenia i wzmocnienia;

16a) planowanie i realizacja działań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego, a w tym:

a) przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju transportu i ich realizacja,

b) inicjowanie rozwiązań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego,

c) uczestnictwo w międzynarodowej wymianie doświadczeń i współpraca w tym zakresie,

d) współpraca przy prowadzeniu komisji ds. transportu Związku Miast Bałtyckich,

e) przygotowanie i monitorowanie wdrożeń Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu;

16b) nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem nowych technologii w zarządzaniu transportem, a w tym:

a) wdrażanie i funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Tristar,

b) opiniowanie rozwiązań w zakresie nowych sygnalizacji świetlnych pod kątem systemy Tristar,

c) współdziałanie z Zarządem Komunikacji Miejskiej, Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gminami ościennymi w zakresie integracji systemów zarządzania ruchem,

d) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących inteligentnych systemów transportu;

16c) zawieranie umów dotyczących szczegółowych warunków budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedorgową (art. 16 ustawy o drogachpublicznych); -4

16d) opiniowanie koncepcji nowych elementów podstawowego układu drogowego lub ich modernizacji, w zakresie zgodności z planowanymi systemami zarządzania ruchem, studiów techniczo-ekonomiczno-środowiskowych, prognoz ruchu, studiów wykonalności i wniosków przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne;

17) zamawianie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie usług w zakresie:

a) oczyszczania miasta, w tym utrzymania zimowego jezdni i chodników,

b) oświetlenia miasta,

c) utrzymania cieków naturalnych (rzek, potoków), rowów odwadniających i stawów,

d) eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw kanalizacji deszczowej,

e) utrzymania terenów zielonych (wraz ze zlokalizowanymi na nich obiektami małej architektury i urządzeniami zabawowymi),

f) utrzymania drzewostanu i zadrzewiania miasta, w tym kontrola nasadzeń rekompensujących na terenach będących w utrzymaniu ZDiZ,

g) (skreślone)  -2

h) eksploatacji szaletów publicznych, studni publicznych, fontanny i poidełek,

i) bieżących remontów pomników i masztów flagowych,

j) oznakowania nazw ulic, placów i skwerów w mieście,

k) utrzymania i bieżącej konserwacji mola w Orłowie,

l) okolicznościowego dekorowania ulic miasta;

18) wydawanie warunków dotyczących regulacji rzek i potoków;

19) wydawanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

20) uzgadnianie i opiniowanie, w zakresie swojej właściwości, dokumentacji projektowych:

a) organizacji placów budów,

b) sieci infrastruktury (w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych),

c) rozwiązań z zakresu zieleni, ochrony środowiska i hydrotechniki;

21) zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie prowadzonej działalności;

22) zgłaszanie wniosków i uwag oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w zakresie sieci dróg) oraz zgłaszanie wniosków i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki komunalnej;  -5

23) zgłaszanie wniosków i uwag oraz uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  -6

Rozdział 3

Organizacja ZDiZ.

§ 5

1. ZDiZ kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni, który sprawuje funkcje zwierzchnika służbowego, wykonując czynności z zakresu prawa pracy względem dyrektora.

2. Dyrektor realizuje zadania ZDiZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni i w jego granicach dokonuje czynności prawnych.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdyni.

4. Dyrektor ZDiZ ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu.

5. (skreślone)

6. (skreślone)

 

 

§ 6

1. Szczegółowy regulamin organizacyjny ZDiZ ustala dyrektor.

2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

1) strukturę ZDiZ;

2) zasady funkcjonowania;

3) zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział 4

Gospodarka Majątkowa i Finansowa ZDiZ.

§ 7

ZDiZ zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 8

ZDiZ prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 9

Działalność ZDiZ jest finansowana w całości z budżetu miasta, a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu miasta.

§10

1. ZDiZ prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.

2. ZDiZ posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział 5

Nadzór i kontrola nad działalnością ZDiZ.

§ 11

Nadzór, w tym nadzór nad gospodarką finansową, jest prowadzony przez Prezydenta Miasta, który dokonuje oceny działalności ZDiZ.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe.

§ 12

Zmiany postanowień Statutu ZDiZ mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLIII/962/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni oraz przez § 1 pkt 1 - 4 uchawły nr XIII/260/A/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 r.

2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XL/822/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni

3 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 1 uchwały nr XLII/861/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni

4 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 2 uchwały nr XLII/861/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni

5 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 3 uchwały nr XLII/861/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni

6 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 4 uchwały nr XLII/861/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 26.05.2010
Data udostępnienia informacji: 22.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2017 14:13 Aktualizacja treści Dariusz Witt
14.03.2016 17:04 Aktualizacja treści Dariusz Witt
11.03.2016 13:40 Aktualizacja treści Dariusz Witt
20.06.2014 06:49 Aktualizacja treści Dariusz Witt
20.06.2014 06:47 Aktualizacja treści Dariusz Witt
20.06.2014 06:43 Aktualizacja treści Dariusz Witt
20.06.2014 06:40 Aktualizacja treści Dariusz Witt
18.06.2014 10:03 Aktualizacja treści Dariusz Witt
18.06.2014 09:45 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2014 07:37 Aktualizacja treści Dariusz Witt
11.01.2012 13:10 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
11.01.2012 12:35 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
22.07.2011 11:01 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
22.07.2011 11:00 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
22.07.2011 10:59 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
22.07.2011 10:59 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
22.07.2011 10:58 Dodanie informacji Jolanta Borzyszkowska