Dział Dróg

W skład Działu Dróg wchodzą następujące komórki:

 • Referat Zajęć Pasa Drogowego
 • Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Odwodnienia Dróg
 • Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich
 • Referat Organizacji Ruchu i OznakowaniaReferat Zajęć Pasa Drogowego (biuro przy ul. Białostockiej 3):

 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tym związanych;
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
 • wyznaczanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

 

Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • utrzymanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • planowanie i zlecanie wykonania projektów remontów, modernizacji i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • przygotowywanie dokumentacji i zlecanie zadań w zakresie utrzymania i remontów kapitalnych dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • zawieranie umów na roboty drogowe; nadzorowanie i odbiory robót ujętych w planach remontów kapitalnych i utrzymania dróg;
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 • opiniowanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg, poszerzenia i wzmocnienia;
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych;
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • współpraca z komórka ZDiZ własciwa ds. ubezpieczen w zakresie spraw zwiazanych z ubezpieczeniem dróg.

 

Referat Odwodnienia Dróg

 • Utrzymanie Eksploatacja, konserwacja i bieżące naprawy miejskiej kanalizacji deszczowej;
 • Przyjmowanie uwag i zgłoszeń dot. nieprawidłowego działania i awarii (niedrożna sieć kanalizacji deszczowej zalana ulica);
 • Eksploatacja, konserwacja i bieżące naprawy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy rowów odwadniających i innych obiektów służących odwodnieniu dróg i terenów znajdujących się w zarządzie ZDiZ;
 • utrzymanie cieków naturalnych (rzek, potoków) wraz ze zbiornikami retencyjnymi na nich zlokalizowanymi oraz utrzymanie stawów i fontann;
 • Przeglądy i odbiory robót wykonywanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej) i innych ww. obiektach;

Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich:

 • prowadzenie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na terenie gminy Gdynia, dla których zarządca z mocy ustawy jest Prezydent Miasta, w tym sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • prowadzenie wykazu dróg wewnętrznych na terenie stanowiącym własność i pozostających w zarządzie gminy Gdynia, w tym sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących tych dróg;
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podziałów nieruchomości – działek zajętych pod istniejący układ drogowy;
 • ustalanie przebiegów istniejących dróg publicznych;
 • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych.

 

Referat Organizacji Ruchu i Oznakowania:

 • zatwierdzanie projektów docelowej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu lub ograniczanie ruchu, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia oraz wyznaczenie objazdów;
 • wydawanie zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
 • uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowywanie pod względem organizacji ruchu zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich;
 • utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • analizowanie istniejącej organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz efektywności, podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian w oznakowaniu dróg;
 • sporządzanie planów organizacji ruchu;
 • nadzór nad zgodnością wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych;
 • współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;
 • współpraca z Zarządem Komunikacji Miejskiej w sprawach dotyczących organizacji ruchu;
 • prowadzenie prac Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 

Kierownik Działu Dróg: mgr inż. Bogusław Moniuszko
tel. 58 761 2001, pok. 406

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 14.07.2011
Data udostępnienia informacji: 14.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2017 10:15 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.04.2017 14:14 Aktualizacja treści Dariusz Witt
16.10.2015 12:23 Aktualizacja treści Dariusz Witt
15.04.2015 09:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
15.04.2015 09:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
15.04.2015 09:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
23.01.2015 08:57 Aktualizacja treści Dariusz Witt
23.01.2015 08:50 Aktualizacja treści Dariusz Witt
19.07.2011 15:09 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
19.07.2011 15:09 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:57 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:53 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:50 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:48 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:46 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:44 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:42 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 09:41 Dodanie informacji Jolanta Borzyszkowska