Ogłoszenie o przetargu w dniu 26 stycznia 2018 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

  • Przetarg odbędzie się 26 stycznia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
  • Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO BANK POLSKI S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 22 stycznia 2018 roku.
  • Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
  • Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
  • Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  • Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 z późn. zm.): Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.
  • W związku z nowym podziałem jednostki ewidencyjnej m. Gdynia na 22 obręby ewidencyjne dostosowane do granic 22 dzielnic, numery działek ewidencyjnych ulegają zmianie. W tabelach podane są nowe numery działek, poprzednie numery działek znajdują się pod tabelą.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39 lub 58 668 89 40 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Naskręt
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 21.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.12.2017