Zawiadomienie o zgromadzeniu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
II piętro , pokój 223
Tel. 58-66-88-703
fax 058-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku)
 
wymagane dokumenty- zawiadomienie /wzór zawiadomienia dostępny
jest w pokoju nr 223 urzędu lub na stronie internetowej www.gdynia.pl sprawy do załatwienia –Wydział Spraw Obywatelskich/,

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
Dokumenty można złożyć:
• pisemnie (w pok. 223, Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, przesłać pocztą),
• za pomocą faksu (pod nr 586688702),
• ustnie do protokołu
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.
 
sposób załatwienia sprawyO planowanym zgromadzeniu organ Gminy powiadamia Policję i Straż Miejską. 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, po dokonaniu weryfikacji dokumentów
inne informacjeOrganizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy dot. postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń. O zamiarze zorganizowania takiego zgromadzenia organizator zawiadamia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni. Więcej informacji pod adresem:
http://www.gdynia.pl/bip/urzad/wydzialy/info/4067_107522.html 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia udostępnia się ją niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu

- Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015, poz. 1485)  
drukiZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM ZGROMADZENIU 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: enowicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 28.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2015 15:30 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
18.12.2015 15:25 Korekta Michał Kowalski
29.10.2015 11:23 Korekta Joanna Szczepańska
14.10.2015 10:01 Korekta Joanna Szczepańska
14.10.2015 09:59 Korekta Joanna Szczepańska
14.10.2015 08:24 Korekta Joanna Szczepańska
14.10.2015 08:13 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.02.2014 12:30 Korekta Joanna Szczepańska
06.06.2013 08:09 Korekta Joanna Szczepańska
29.05.2013 14:49 Zmiana podstawy prawnej Joanna Szczepańska
09.11.2012 08:58 Korekta Joanna Szczepańska
09.11.2012 08:51 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
09.11.2012 08:29 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
27.09.2010 13:06 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
21.09.2010 09:01 Korekta Joanna Szczepańska