Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 9
Tel. 58-66-88-743
        58-66-88-744
        58-66-88-745
        58-66-88-746
        58-66-88-747
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 poniedziałek-piątek
sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty- formularz wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
- oświadczenie - „Oświadczam, ze:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
* oświadczenie powinno również zawierać: firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę, miejsce i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- dowód opłaty lub oryginał przelewu 
sposób załatwienia sprawy- po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
- zaświadczenie o wpisie odbiera się osobiście przy stanowisku nr 9 
opłaty- 500 zł. - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
(opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- 17 zł. - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
(opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 – PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis
- opłaty dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu
czas załatwienia sprawy- w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
inne informacjeOśrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który posiada :
- infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia
• salę wykładową
• pomieszczenie biurowe
• plac manewrowy
• pojazd przeznaczony do nauki jazdy
- zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania
- posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn.zm)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 995 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.23)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz. 305 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r., poz. 31) 
druki

wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: akula
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 04.01.2007
Data udostępnienia informacji: 04.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2016 10:19 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
17.02.2016 10:49 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.11.2014 13:45 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.11.2014 10:48 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:17 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
21.05.2014 10:16 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
22.03.2013 10:46 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.03.2013 10:43 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.11.2012 10:11 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska