Dofinansowanie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej znajdującej się poza terenem administracyjnym Gdyni.

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
602
Tel. 58-66-88-460
fax 58 6688452
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyZAŁĄCZNIKI:
1.Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2.Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile takie orzeczenie zostało wydane)
3.Skierowanie dziecka do placówki oświatowej w której będzie realizowało obowiązek nauki, w przypadku gdy zostało ono wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni- skierowanie nie jest wymagane
4.Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce
Oryginalne dokumenty stanowiące załącznik nr 1,2,3 po zrobieniu kopii i poświadczeniu za zgodność są oddawane wnioskodawcy.
 
sposób załatwienia sprawyNa podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym, następnie ustala wysokość przyznanego dofinansowania. 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyZgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.
inne informacjeJeżeli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 30 września. W innym przypadku przyznane dofinansowanie obejmuje okres- od miesiąca złożenia wniosku do końca roku szkolnego. 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawna1. art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
2. art. 17, art. 71b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)
3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 
druki

Wniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Majkowska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2010
Data udostępnienia informacji: 26.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2013 10:56 Zmiana załącznika Mariola Majkowska
26.10.2010 08:44 Aktualizacja treści Krzysztof _Ratajczak
26.10.2010 08:42 Dodanie informacji Krzysztof _Ratajczak