Nieodpłatna Pomoc Prawna

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27-31
81-364 Gdynia
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Tel. 58-62-57-619
fax 58 625 76 19
e-mail: nieodplatnapomocprawna@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 12:00 i 12:30 - 16:30 (porady) 8:00 - 17:00 (zapisy)


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty-osoby, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat - przedkładają dokument stwierdzający tożsamość;

-przyznane świadczenie z pomocy społecznej - wykazuje się przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

-posiadanie Karty Dużej Rodziny - wykazuje się przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

-kombatanci - przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

-weterani - przedkładają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

-osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty - wykazują uprawnienie poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności;

- kobiety w ciąży - przedkładają dokument potwierdzający ciążę 
sposób załatwienia sprawy-na poradę można zapisać się osobiście, telefonicznie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (po potwierdzeniu wolnego terminu) 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyw zależności od aktualnej liczby osób oczekujących na poradę
inne informacjeNieodpłatna Pomoc Prawna przysługuje:

-osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub, które ukończyły 65 lat

-osobom, którym w okresie roku poprzedzającego udzielenie porady zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;

-osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny

-kombatantom

-weteranom

-osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

- kobietom w ciąży - porady w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawna-ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.)


-rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. 2015 poz. 2186)


-rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej(Dz. U. 2016 poz. 2227) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Krakowska
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 11.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2017 13:21 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
12.01.2017 13:17 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
20.05.2016 13:29 Korekta Salwiusz Marchel
20.05.2016 13:29 Korekta Salwiusz Marchel
22.02.2016 16:58 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
11.01.2016 15:59 Korekta Salwiusz Marchel
11.01.2016 12:24 Dodanie informacji Salwiusz Marchel