Wymiana dowodu osobistego
  • zmiana danych osobowych
  • upływ terminu ważności dowodu
  • z innych przyczyn

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-17 wydawanie dowodów osobistych - stanowiska 18 i 19 tel.58 66 88 756
Tel. 58-66-88-718
        58-66-88-719
        58-66-88-720
        58-66-88-721
        58-66-88-722
fax 58 66-88-924
e-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 poniedziałku do piątku
sobota od 8.00 do 14.00
 
wymagane dokumenty -wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w Punkcie Informacyjnym, Referacie lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl;

-aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,

-dotychczasowy dowód osobisty,

-w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

POUCZENIE dotyczące fotografii:
•fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
•osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny;
•dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
•dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej;
•w uzasadnionych przypadkach można załączyć fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami z innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.
 
sposób załatwienia sprawy Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

O niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W powyższej sytuacji gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego .


Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek .

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (wnioskodawca) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego , rodzic (wnioskodawca) albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób , których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę , niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty.
 
opłaty Nie podlega
czas załatwienia sprawy 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a
inne informacje Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej , państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz Państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi , uznając ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku :
1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym , z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobisty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5. przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się :
1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego
2. niezwłocznie w/w wymienionych przypadkach – pkt 2-4

Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie nowej ustawy o dowodach osobistych tj. od 01 marca 2015r. nie potwierdza adresu zameldowania i jego zmiana nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje :
1. z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego
2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
3. z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego , o ile wcześniej nie został unieważniony; 4. po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności dotyczących zmiany danych , w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
5. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego, wydanego z naruszeniem przepisów ustawy, następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 
tryb odwoławczy W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna -ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 poz 391 )
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015., poz. 212)
-ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2014 Nr 1114 j.t )
 
druki Wniosek o wydanie dowodu osobistego - pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Peplińska
Wprowadził informację: apeplinska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Peplińska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2006
Data udostępnienia informacji: 25.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2016 11:39 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
25.02.2016 10:37 Korekta Dorota Nelke
18.11.2015 13:54 Korekta Alicja Peplińska
19.05.2015 13:49 Dodanie informacji Alicja Peplińska
06.03.2015 14:33 Dodanie informacji Małgorzata Richert
03.03.2015 10:14 Korekta Alicja Peplińska
02.03.2015 13:02 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
02.03.2015 08:58 Korekta Małgorzata Richert
09.12.2014 09:17 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
09.12.2014 09:16 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
10.10.2014 15:40 Korekta Alicja Peplińska
10.10.2014 15:29 Korekta Alicja Peplińska
30.11.2012 13:25 Sprawdzenie aktualności karty Alicja Peplińska
30.11.2012 13:25 Sprawdzenie aktualności karty Alicja Peplińska
17.01.2012 14:16 Dodanie informacji Małgorzata Richert
04.01.2012 11:31 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
13.12.2010 12:53 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
13.12.2010 12:37 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz