Wydanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdu z powodu wywozu pojazdu z kraju

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, informacja stanowisko nr 20 (bilet z dyspensera - E)

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej/
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- kopię dokumentu potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne - /do zwrotu/
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością pobranych biletów z dyspensera -stanowisko nr 20 (informacja) lub według kolejności pobranych biletów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (24-29)
- obsługa firm leasingowych - stanowisko 23
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wyrejestrowaniu pojazdu, unieważnia dowód rejestracyjny, który podlega zwrotowi tylko w przypadku wyrejestrowania pojazdu z powodu wywozu do państw członkowskich UE
Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
- pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 128)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
Inne informacje: - w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu wyrejestrowania pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
  • upoważnienie dla osoby dokonującej wyrejestrowania pojazdu, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2017 09:25 Korekta Michał Kowalski