Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu z terenu miasta Gdyni

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro /pokój 59/: rejestracja pojazdów stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych stanowiska: 21-22
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-738
        58-66-88-739
fax 058 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 poniedziałek - piatek
sobota 8.00-14.00
 
wymagane dokumenty- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"/
- oryginał dowodu własności pojazdu + kserokopia
- dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi + kserokopia
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
- tablice rejestracyjne
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24- 29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
*telefonicznie pod nr 58 66 88 735 do 39
*osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
*na stronie internetowej: www.pojazd.pwpw.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska nr 21 i 22 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: NORDEA BANK POLSKA S.A w Gdyni 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata administracyjna:
- tablice rejestracyjne:
na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych wyjątkiem motocykli
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
pozwolenia czasowego - 0,50 zł
zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
nalepki kontrolnej - 0,50 zł

Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A i B na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawytryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu ( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu).
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)

- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczyw przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
podstawa prawna- art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2005r Nr 108, poz.908 z późn.zm.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz.1123 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230 poz. 2302 z późn.zm. )
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 227, poz.2254)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz.1071 z późn.zm.) 
drukiWNIOSEK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: akula
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 27.09.2007