Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za żołnierza samotnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Służby Wojskowej
Adres: ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia
Numer pokoju: 01

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 662-48-82
58 662-48-83

Fax: 58 662-28-36
E-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/ osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, o uznanie za żołnierza samotnego;
- dowód osobisty (do wglądu);
- karta powołania do czynnej służby wojskowej* (do wglądu) albo zaświadczenie o jej odbywaniu wydane przez jednostkę wojskową lub wojskową komendę uzupełnień (w przypadku żołnierza);
- tytuł prawny do lokalu (domu) mieszkalnego;
- oświadczenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, że jest osobą niebędącą w związku małżeńskim, prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego;
- inne dokumenty w zależności od okoliczności sprawy.
*) nie dotyczy okresowej służby wojskowej.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, do miesiąca /sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego/, do dwóch miesięcy /sprawa szczególnie skomplikowana/.
Tryb odwoławczy: - od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku ul.Okopowa 21/27, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - art. 127 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
Inne informacje: Decyzję w tej sprawie wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Iwona Reszke
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 13.01.2006
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2018 14:25 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
27.09.2017 11:15 Aktualizacja treści Beata Chudzik
01.09.2017 11:01 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
03.08.2017 14:23 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
13.07.2017 08:57 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik