Zakładanie kartoteki lokalu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: pokój 315, III piętro- obsługa interesantów

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o założenie kartoteki lokalu składa właściciel (współwłaściciele), użytkownik wieczysty (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości wraz z załącznikami:
a) zaświadczenie o samodzielności lokalu (oryginały dokumentów lub urzędowo poświadczoną kopię),
b) rzut kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
c) tabela danych ewidencyjnych lokalu sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U 2016r., poz. 1034)
Sposób załatwienia sprawy: 1. Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
2. Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r., poz. 1034)
Inne informacje: Dane ewidencyjne, dotyczące lokali, ujawnia się w ewidencji na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonych przez nich dokumentów, opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892), oraz zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro)
w godzinach: 8:00-14:30
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Katarzyna Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2017 13:03 Korekta Michał Kowalski