Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

Osoba kierująca komórką: Kierownik Alicja Gontarz
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 205
Nr telefonu: 58 668-87-90
Nr faxu: 58 668-87-95
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie spraw dotyczących problemów pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miasta Gdyni, a w szczególności:

1. obsługa informacyjna osób niepełnosprawnych w zakresie załatwiania spraw urzędowych oraz uprawnień przysługujących tym osobom /stanowisko na parterze Urzędu w łączniku budynku, tel.: 66 88 791 lub 66 88 792/ a w tym:
- pomoc w zakresie załatwiania w komórkach organizacyjnych Urzędu przez osoby niepełnosprawne,
- udzielanie kompleksowej informacji i wskazanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,
- informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,
- kompletowanie dokumentacji zawierającej stosowne przepisy z dziedziny prawa, pomocy społecznej, edukacji, sportu, rekreacji kultury i turystyki, a także dotyczące dzieci niepełnosprawnych;

2. opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałem Polityki Gospodarczej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, inspirowanie i koordynacja działań istotnych dla środowiska osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;

3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym ich funkcjonowanie;

4. współpraca z przedstawicielami: administracji rządowej, jednostek samorządy terytorialnego, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek organizacyjnych, urzędu miasta w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;

5. inicjowanie i koordynacja realizacji integracyjnych programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych;

6. analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. dostępu do: obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, leczenia i rehabilitacji, informacji; a ponadto dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej

7.inspirowanie tworzenia i wykorzystywania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych w granicach przewidzianych prawem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.06.2017
Data udostępnienia informacji: 08.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2017 12:00 Korekta Michał Kowalski