Samodzielne stanowisko ds. BHP

Adam Jereczek
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 505
telefon 58 66 82 520
email: bhp@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

1. Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. bhp wykonuje zadania służby bhp określone przepisami szczególnymi.
2. Do podstawowych zadań pracownika na stanowisku ds. bhp należy w szczególności:
1) sporządzanie i przedstawianie kierownikowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, które mają zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawić warunki pracy,
2) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju urzędu oraz przedstawienie propozycji, dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bhp,
3) inicjowanie i rozwijanie działań oraz przedstawienie dyrektorowi urzędu wniosków, dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
4) udział w opracowywaniu wewnętrznych przepisów w urzędzie dotyczących bhp m. in. opiniowanie szczegółowych instrukcji na poszczególnych stanowiskach,
5) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków, wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, a także zachorowań na choroby zawodowe: kontrola realizacji tych wniosków,
6) współpraca ze służbą pracowniczą i komórkami organizacyjnymi w ramach organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń bhp,
7) współpraca z organami kontroli w zakresie bhp,
8) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów, dotyczących wypadków przy pracy i stwierdzonych chorób zawodowych,
3. Służba bhp w urzędzie jest uprawniona w szczególności do:
1) przeprowadzania kontroli warunków pracy, stanu bhp oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp na wszystkich stanowiskach pracy w urzędzie,
2) występowania do naczelników z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości zawodowych oraz uchybień bhp,
3) występowania do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków bhp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Marek Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 24.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2015 10:12 Korekta Michał Kowalski