XLIV sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 czerwca 2018 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Cisowa,
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1  przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2017 (tekst sprawozdania dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej),
6.2  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2017,
6.3  zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok,
6.4  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2017,
6.5  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gdyni, tabela normy przedstawicielstwa
6.6  ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni,
6.7  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,
6.8  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej
6.9  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa
6.10          uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej,
6.11          zmiany uchwały nr  IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007r. dotyczącej  wyboru przedstawicieli Miasta Gdyni  w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa,
6.12          zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji,
6.13          zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
6.14          zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
6.15          zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wykonanie ogrodu deszczowego,
6.16          ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Gedymina w Gdyni,
6.17          pozbawienia odcinka ul. Okrężnej w Gdyni  kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie tego odcinka z użytkowania,
6.18          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łabędziej,
6.19          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej,
6.20          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16,
6.21          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Henryka Siemiradzkiego 1A.
6.22          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Traczy 14,
6.23          wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Gedymina 48,
6.24          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV / Wzgórze Św. Maksymiliana,
6.25          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 8,
6.26          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej,
6.27          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego,
6.28          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej,
6.29          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Leszczynki 50-51,
6.30          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy   dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów,,
6.31          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 114,
6.32          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy   dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego,
6.33          zmieniająca Uchwałę nr XXX/622/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
6.34          skarg Pani MP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
6.35          uchylająca uchwałę nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia (projekt obywatelski)
 
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018
Data udostępnienia informacji: 14.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2018 15:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2018 13:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2018 11:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2018 11:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska