z dnia 29 marca 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXX SESJI RADY MIASTA GDYNI
29 marca 2017 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Orłowo,
5. Raport jakościowy z realizacji działań Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020,
6. Projekty uchwał w sprawach:


6.1 przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 (treść załącznika dostępna wyłącznie w formie elektronicznej – www.gdynia.pl),

6.2 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok,

6.3 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033,

6.4 zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,

6.5 wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2017 r.,

6.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228,

6.7 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim,

6.8 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej,

6.9 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej,

6.10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej,

6.11 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,

6.12 przyjęcia raportu z realizacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014- 2017 z perspektywą do roku 2020",

6.13 określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew,

6.14 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017,

6.15 przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

6.16 nadania imienia Przedszkolu nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22,

6.17 nadania imienia Przedszkolu nr 31 w Gdyni, ul. Zamenhofa 8,

6.18 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Sopockiej,

6.19 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej,

6.20 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej,

6.21 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57,

6.22 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni ul. Komandorska 57,

6.23 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Komandorska 55,

6.24 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud,

6.25 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej,

6.26 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego,

6.27 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16),

6.28 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14),

6.29 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91),

6.30 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33),

6.31 wyrażenia zgody na sprzedaż garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,

6.32 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej,

6.33 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9,

6.34 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11,

6.35 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (300 m2),

6.36 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (12,66 ha)

6.37 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla,

6.38 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Olgierda,

6.39 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4,

6.40 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 24A,

6.41 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 12-14,

6.42 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51,

6.43 skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia-Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,

6.44 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61.

7. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXX sesji Rady Miasta Gdyni
29 marca 2017 r.

  

Projekty uchwał w sprawach:

             

1. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
3. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2017 13:45 Zmiana załącznika Katarzyna Manikowska
22.03.2017 13:41 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.03.2017 13:11 Korekta Katarzyna Manikowska
16.03.2017 11:34 Korekta Katarzyna Manikowska
16.03.2017 11:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.03.2017 10:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2017 10:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska