z dnia 24 maja 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXII SESJI RADY MIASTA GDYNI
24 maja 2017 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Pogórze,
5. Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego.
5.2        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej,
5.3        w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni, skorygowanego w obszarze Mola Rybackiego.
5.4        zaopiniowania projektu granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni,
5.5        o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
5.6        wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osoby fizycznej położonej w  Gdyni przy ul. Żukowskiej,
5.7        wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
5.8        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo,  stanowiących  własność Gminy Miasta Gdyni,
5.9        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8,
5.10    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10,
5.11    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4
5.12    nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej 35,
5.13    nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. 3-go Maja 9-13 wraz z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości,
5.14    nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej,
5.15    nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej
5.16    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów 4
5.17    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Lotników 152
5.18    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy I. Łyskowskiego 4
5.19    ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Posejdona w Gdyni
5.20    ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Prostokątnej w Gdyni
5.21    ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Skolskiej w Gdyni,
5.22    zamiaru reorganizacji sieci filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni obejmującej połączenie, likwidację oraz utworzenie filii, a także zmianę statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
5.23    odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (p. J.G.B.),
5.24    odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (p. A.C.),
5.25    odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (p. A.J.D.)
 
 
6. Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej,
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
 

 Aneks do porządku obrad
XXXII sesji Rady Miasta Gdyni
24 maja 2017 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
 
 
1. założenia Przedszkola nr 57 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26,
2. założenia Przedszkola nr 58 w Gdyni, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
(-) Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 11.05.2017
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2017 10:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.05.2017 15:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.05.2017 11:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska