Procedura przyjmowania wniosków do Żłobka "Koniczynka"

I. Rekrutacja prowadzona będzie poprzez złożenie wniosku osobiście, przesłanie go pocztą lub zarejestrowanie dziecka w ramach rekrutacji elektronicznej prowadzonej dla żłobka Koniczynka od 13 grudnia 2017 r. na stronie https://gdynia-koniczynka.nullo.pl/
1.  Warunkiem zarejestrowania wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka jest:
a)  zapoznanie się rodzica/opiekuna z zasadami rekrutacji dzieci do żłobka oraz ich akceptacja;
b)  wypełnienie wniosku w formie papierowej (formularz dostępny w siedzibie żłobka przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni oraz na stronie internetowej http://gdynia.pl/bip/zlobek-koniczynka w zakładce Rekrutacja) lub poprzez stronę https://gdynia-koniczynka.nullo.pl/ 
- w przypadku wypełnienia formularza w formie papierowej dostarczenie wypełnionego wniosku do Żłobka "Koniczynka" w Gdyni ul. Chylońska 237 osobiście lub przesłanie pocztą na adres Żłobka        
- w przypadku rejestracji elektronicznej wniosek zostaje automatycznie złożony i nie zachodzi potrzeba dostarczania go do placówki
2.  Wnioski papierowe przyjmowane będą w dniach od 13.12.2017 r. do 29.12.2017 r. wg następującego harmonogramu:

Data Godziny pracy administracji
13.12.2017 8:00 – 12:00 15:00 – 18:00
14.12.2017 8:00 – 12:00 15:00 – 18:00
15.12.2017 8:00 – 12:00 15:00 – 18:00
18.12.2017 – 22.12.2017 12:00 - 16:00
27.12.2017 – 29.12.2017 8:00 - 12:00

Przy kwalifikacji dziecka brany będzie pod uwagę moment złożenia wniosku, zarejestrowania na stronie lub też liczyć się będzie data stempla pocztowego.
3.  Warunkiem przyjęcia wniosku jest ukończenie przez dziecko wieku określonego w Statucie.
II.

1.  Przyjęcie dzieci do żłobka odbywa się w oparciu o ocenę wniosków dokonywaną przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora żłobka. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor żłobka oraz dwóch pracowników merytorycznych żłobka. Jej pracę organizuje i przewodniczy dyrektor żłobka. Komisja kwalifikacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka w ramach limitu miejsc oraz listę dzieci oczekujących na przyjęcie.
1.1  W ocenie wniosków uwzględniane będzie zgodnie z Uchwałą XXXIV/940/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. :
a)  data złożenia wniosku;
b)  zatrudnienie lub kontynuacja studiów w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych;
c)  posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodziców/opiekunów niepełnosprawnych;
d)  stanowisko kuratorów sądowych i MOPS.
1.2  Dyrektor po zakończeniu pracy komisji zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o przyjęciu dzieci do żłobka oraz wywiesza listę dzieci przyjętych na tablicy ogłoszeń w Żłobku “Koniczynka” w Gdyni ul. Chylońska 237 do dnia 05.01.2018r. Z chwilą zakwalifikowania dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację, iż w ciągu 7 dni zobowiązany jest do podpisania umowy. Przekroczenie tego terminu skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci do żłobka.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na liście dzieci oczekujących zobowiązani są do regularnego potwierdzenia decyzji oddania dziecka do żłobka jeden raz na 2 miesiące. Potwierdzenia można dokonać telefonicznie lub elektronicznie. 
3. Dyrektor żłobka informuje rodziców/opiekunów prawnych, że brak potwierdzenia, o którym, mowa w pkt. 4 skutkuje wykreśleniem dziecka z listy oczekujących na przyjęcie.    
III.
1.  Rekrutacja do Żłobka “Koniczynka” odbywa się w systemie całorocznym.
2.  Miejsce na liście oczekujących nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy od określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Wprowadził informację: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2017 23:09 Korekta Agnieszka Welfle-Pobłocka
11.12.2017 10:29 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.12.2017 16:22 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
09.12.2017 16:16 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
09.12.2017 16:15 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
08.12.2017 09:52 Korekta Michał Kowalski
07.12.2017 18:27 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.12.2017 18:23 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.12.2017 16:16 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.12.2017 16:12 Dodanie informacji Agnieszka Welfle-Pobłocka