Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA GDYNI

Regulamin organizacyjny.pdf

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni, zwany dalej regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz przedmiot i zasady działania Urzędu Miasta Gdyni.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o statucie, radzie, prezydencie, wiceprezydencie, sekretarzu, skarbniku i urzędzie - należy przez to rozumieć odpowiednio: Statut, Radę, Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika (głównego księgowego budżetu) i Urząd - Miasta Gdyni.
2. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o prezydencie - należy przez to rozumieć również - sprawującego za niego zastępstwo - wiceprezydenta.
3. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o dyrektorze - należy przez to rozumieć:
1) sekretarza, pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora urzędu albo
2) inną osobę, której prezydent powierzył funkcję dyrektora urzędu.
4. Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o wydziale oraz naczelniku - należy przez to rozumieć odpowiednio: wydział, równorzędną komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko, wchodzące w skład Urzędu Miasta Gdyni, oraz naczelnika wydziału, kierownika samodzielnego referatu, komendanta straży miejskiej albo kierownika innej komórki równorzędnej tego urzędu.
5. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o pełnomocniku - należy przez to rozumieć pełnomocnika prezydenta, powołanego, w trybie określonym w § 22 ust. 2 do prowadzenia w ich imieniu określonego rodzaju zagadnień.
6. Ilekroć w regulaminie lub w aktach wydanych na jego podstawie, bez bliższego określenia, jest mowa o gminie rozumie się przez to Gminę Miasta Gdyni oraz Miasto Gdynia jako miasto na prawach powiatu.
7. Ilekroć w regulaminie lub w aktach wydanych na jego podstawie, bez bliższego określenia, jest mowa o mieniu komunalnym, gminnym lub miasta rozumie się przez to mienie Gminy Miasta Gdyni oraz Miasta Gdyni jako miasta na prawach powiatu.

§ 3. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) ustawy o samorządzie powiatowym,
3) ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
4) ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa,
5) ustawy o pracownikach samorządowych,
6) ustawy Kodeks pracy,
7) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) ustawy o finansach publicznych,
9) Statutu Miasta Gdyni,
10) niniejszego regulaminu, nadanego zarządzeniem prezydenta.
oraz pozostających z nimi w zgodzie aktów prawnych.

§ 4. 1. Urząd ma siedzibę w Gdyni.
2. Terytorialny zasięg działania urzędu obejmuje obszar miasta Gdyni.

§ 5. 1. Urząd jest aparatem pomocniczo - wykonawczym prezydenta.
2. (uchylony).
3. Urząd realizuje zadania i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych miasta, zadań zleconych, a także przejętych przez miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej, z uwzględnieniem przyjętej polityki określonej w strategii rozwoju miasta, zapewniając ekonomiczną, skuteczną i profesjonalną realizację zadań. Urząd pełni także funkcje starostwa powiatowego dla obszaru miasta Gdyni.
4. Urząd wykonuje zadania związane z zarządzaniem mieniem miasta i Skarbu Państwa oraz realizacją jego dochodów i wydatków w zakresie określonym przepisami prawa.
5. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami prezydent wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2 - 4, przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład urzędu.
6. W uzasadnionych ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie przypadkach - prezydent realizuje zadania i zaspokaja lokalne potrzeby, dokonując zakupu usług świadczonych przez inne podmioty.
7. Urząd działa jak wyodrębniona jednostka budżetowa, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem miasta Gdyni.

§ 6. 1. Nadrzędnym celem działania urzędu - jego misją jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb i uwzględnianie słusznych interesów.
2. Podstawową wartość dla urzędu i jego pracowników stanowi dobro wspólnoty samorządowej osiągane przy uwzględnieniu i poszanowaniu praw jednostki.
3. Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami.

§ 7. 1. Pracownicy urzędu tworząc apolityczny aparat urzędniczy, gwarantują stabilność i doskonalenie organizacji urzędu oraz zapewniają ciągłość funkcjonowania administracji samorządowej.
2. Pracowników samorządowych łączy identyfikacja z Miastem, cechuje dbałość o dobre imię urzędu, jawność i otwartość działania oraz wrażliwość na problemy mieszkańców.

§ 8. 1. Kulturę urzędu stanowi zbiór wartości i przekonań wspólnych dla pracowników urzędu, zapewniający przestrzeganie porządku prawnego i skuteczną realizację usług.
2. Organizacja urzędu stwarza wszystkim pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji, szansę awansu i warunki samorealizacji, w ramach ustalonej strategii działania urzędu.
3. Urząd współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, pozarządowymi i gospodarczymi w interesie mieszkańców.

§ 9. 1. Obowiązki urzędu, jako zakładu pracy w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy, obowiązki pracowników urzędu, organizację pracy i porządek wewnętrzny w urzędzie, zasady nagradzania i wyróżniania pracowników oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy - określają odpowiednio: Regulamin pracy Urzędu Miasta Gdyni i Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
2. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych określa regulamin funduszu świadczeń socjalnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.12.2011
Data udostępnienia informacji: 05.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 15:59 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
03.01.2017 10:48 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
30.12.2016 15:32 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
30.11.2016 13:56 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
30.11.2016 13:48 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
12.10.2016 12:14 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
05.09.2016 14:22 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
17.08.2016 10:27 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
27.05.2016 12:54 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
25.03.2016 12:35 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
14.01.2016 10:38 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
31.12.2015 12:05 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
21.10.2015 12:16 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
23.06.2015 10:28 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
19.05.2015 15:29 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
02.03.2015 13:44 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
12.01.2015 11:58 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
07.01.2015 10:56 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
24.12.2014 11:59 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
09.12.2014 15:09 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
21.07.2014 14:56 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
16.04.2014 13:19 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
06.03.2014 13:06 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
05.03.2014 11:25 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
19.12.2013 14:35 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
09.12.2013 13:48 Korekta Sybilla Stolarczyk
09.12.2013 13:46 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
09.12.2013 13:42 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
25.09.2013 15:15 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
28.06.2013 13:31 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
20.03.2013 12:08 Zmiana załącznika Grażyna Mikulewicz
14.01.2013 11:54 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
14.12.2012 10:16 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
11.12.2012 11:43 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
11.10.2012 11:24 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
16.08.2012 11:52 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
05.07.2012 12:18 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
05.01.2012 15:43 Korekta Sybilla Stolarczyk
05.01.2012 15:41 Korekta Sybilla Stolarczyk
05.01.2012 15:41 Korekta Sybilla Stolarczyk
05.01.2012 15:38 Korekta Sybilla Stolarczyk
05.01.2012 15:37 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk