Referat Gospodarki Odpadami

Kierownik Damian Kleina
ul. 10 lutego 33 (Dom Rzemiosła - pok 302)
81-364 Gdynia
telefon: 58 77 23 501 do 507
fax: 58 77 23 510
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:
  1. przygotowywanie uchwał Rady Miasta Gdyni w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy,
  2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów,
  3. kontrola realizacji umów zawartych z firmami wywozowymi na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów,
  4. kontrola firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a w szczególności nakładanie kar finansowych na firmy wywozowe mieszające odpady zgromadzone w sposób selektywny,
  5. bieżąca analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
  6. współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy oraz aktów prawa miejscowego,
  7. prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
  8. udzielanie zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych.

 2. Realizacja zadań określonych ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska poprzez:

1.      wydawanie decyzji w sprawach:
- pozwoleń na wytwarzanie odpadów
- zezwoleń na gospodarowanie odpadami w kwestii ich transportu, zbierania oraz przetwarzania
- usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania

2.      prowadzenie rejestrów:
- posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport określonych rodzajów odpadów,
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 1. Współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Ruszel
Data wytworzenia informacji: 06.08.2012
Data udostępnienia informacji: 06.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2015 14:47 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
16.12.2014 15:48 Aktualizacja treści Damian Kleina
16.12.2014 15:46 Aktualizacja treści Damian Kleina
16.12.2014 15:45 Aktualizacja treści Damian Kleina
16.12.2014 15:42 Aktualizacja treści Damian Kleina
16.12.2014 15:33 Aktualizacja treści Damian Kleina
10.01.2014 12:33 Aktualizacja treści Damian Kleina
02.09.2013 16:04 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
02.09.2013 16:04 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
12.07.2013 12:33 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
05.07.2013 15:01 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
14.02.2013 15:09 Aktualizacja treści Damian Kleina
07.08.2012 09:15 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
06.08.2012 19:54 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
06.08.2012 19:46 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska