Referat Inwestycji

Osoba kierująca komórką: Kierownik Mirosław Kolasiński
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 203
Nr telefonu: 58 668-23-03
Nr faxu: 58-668-23-02
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Do zadań Referatu Inwestycji należy nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych, a w szczególności:
1) ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji komunalnych;
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej;
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury w spełnianiu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji, udział w naradach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumantacji i uzgodnień;
4) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji;
5) przygotowywanie i przeprowadzanie, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz przygotowywanie do zawarcia umów w tym zakresie wraz z rozliczaniem;
6) przygotowywanie i przeprowadzanie, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych wyboru wykonawców robót budowlano - montażowych i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji;
7) przygotowywanie do zawarcia umów o realizację robót, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorksiego; egzekwowanie właściwego i terminowego wykonywania tych umów oraz ich rozliczanie;
8) współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych i końcowych, przekazywanie inwestycji użytkownikom oraz przeglądach gwarancyjnych;
9) sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 22.02.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.12.2017 15:27 zatwierdzenie Michał Kowalski
30.05.2017 14:20 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
30.05.2017 12:07 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska