Referat Przygotowania Inwestycji

Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji Monika Grocholewska
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój : 230, piętro II
telefon: 0 - 58 66 88 300, nr fax 0 - 58 66 88 302
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


Do zadań Referatu Przygotowania Inwestycji należy przygotowywanie do realizacji inwestycji własnych Miasta i zleconych miastu w zakresie dróg publicznych, gospodarki komunalnej, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w szczególności zaś:

1. udział w przygotowaniu wieloletnich planów zamierzeń inwestycyjnych, opracowanych przez Referat Realizacji Inwestycji w oparciu o propozyjcje właściwych merytorycznie wydziałów
2. udział w przygotowywaniu projektu planu inwestycji, opracowywanego przez Referat Realizacji Inwestycji do budżetu Miasta na dany rok;
3. ustalenie zakresu opracowań projektowych, niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach;
4. przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wydzieleń geodezyjnych oraz innych;
5. przygotowywanie do zawarcia umów z wykonawcami o wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych i innych, egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie;
6. uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji;
7. przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, umów dzierżaw terenów, niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji;
8. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz właściwymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji; udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień;
9. udział w sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań ze stanu przygotowania inwestycji, opracowywanych przez Referat Realizacji Inwestycji;
10. koordynacja zadań inwestycyjnych Miasta i inwestorów zewnętrznych poprzez uzgadnianie dokumentacji projektowej;
11. weryfikacja dokumentacji Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Horiszna
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 03.07.2007