Referat Ekorozwoju

Kierownik Dorota Marszałek-Jalowska
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia
telefon: 58 668 84 80
fax: 58 668 84 70
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

Do zadań Referatu Ekorozwoju należy w szczególności:
 1. zarządzanie środkami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska poprzez:
  1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie/refinansowanie zadań proekologicznych,
  2. przygotowywanie rocznych planów wpływów i wydatków środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska; wnioskowanie o dokonanie zmian w planach; nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem środków,
  3. wspieranie przedsięwzięć powodujących zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko poprzez udzielanie dotacji na:
   1. likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do miejskiej sieci sanitarnej,
   2. likwidację pokryć azbestowych, 
  4. przygotowywanie dokumentów przetargowych na zadania realizowane ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
  5. bieżące monitorowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie regulowania należności z tytułu korzystania ze środowiska;
 2. prowadzenie spraw związanych z Lokalną Agendą 21:
  1. przygotowywanie planów i programów działań dla poprawy stanu środowiska,
  2. publikowanie informacji o stanie środowiska na stronie internetowej miasta,
  3. monitorowanie stanu środowiska, inicjowanie badań, ekspertyz itp.,
  4. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic, wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie ekorozwoju,
 3. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem kąpielisk:
  1. sporządzanie profilu wody w kąpielisku, jego aktualizowanie i przekazywanie RZGW i Dyrektorowi Urzędu Morskiego,
  2. przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości projektów uchwał ws. wykazu kąpielisk oraz rozpatrywanie zgłoszonych uwag, propozycji oraz zbieranieopinii do tych projektów,
  3. prowadzenie ewidencji kąpielisk,
  4. przekazanie społeczeństwu informacji dotyczących jakości wody,
 4. prowadzenie spraw związanych z określeniem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;
 5. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 6. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań wynikających z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 7. prowadzenie spraw sanitarno-porządkowych w mieście dotyczących zwierząt, a w tym:
  1. rejestracja psów;
  2. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne oraz prowadzenie ich rejestru;
  3. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt;
  4. nadzór nad prowadzonym w mieście wyłapywaniem zwierząt bezdomnych oraz zapewnianie im opieki;
  5. współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych;
  6. współpraca ze Strażą Miejską w zakresie:
   1. egzekucji przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
   2. obecności w mieście zwierząt domowych i gospodarskich,
   3. zimowego dokarmiania dzikich zwierząt innych niż zwierzyna łowna,
   4. realizacji programów informacyjno-edukacyjnych,
  7. prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem właścicielowi zwierzęcia oraz rozporządzanie nim do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd;
  8. prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o rejestracji zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.  
 8. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, a w tym:
  1. wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny;
  2. wydawanie decyzji o odstrzale lub odłowie redukcyjnym;
  3. wydawanie i cofanie zezwoleń na utrzymywanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców;
  4. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich.
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie opieki i ochrony zwierząt,
 10. wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności rolniczej oraz o pracy w gospodarstwie rolnym;
 11. kontrola obowiązku ubezpieczeniowego OC rolników;
 12. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;
 13. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
 14. prowadzenie spraw dotyczących funduszu socjalnego na wsi;
 15. prowadzenie dotacji na dofinansowanie likwidacji zbiornika bezodpływowego;
 16. udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników;
 17. współpraca:
  1. ze Stacją Ochrony Roślin w zakresie przekazywania rolnikom i ogrodnikom komunikatów dotyczących ochrony roślin, w tym zwalczania chorób i szkodników roślin,
  2. z Izbą Rolniczą, w szczególności udzielanie pomocy przy wyborach do izb rolniczych,
  3. z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie informacji o rolnikach,
  4. z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie prowadzenia kwartalnych spisów rolnych dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  5. ze Strażą Miejską,
  6. z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek-Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 24.03.2004
Data udostępnienia informacji: 24.03.2004
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 15:17 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
10.08.2015 13:52 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
24.09.2014 13:25 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
24.09.2014 11:39 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
30.10.2013 15:33 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2013 15:32 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
06.08.2012 20:31 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
06.08.2012 20:19 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
06.08.2012 20:18 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
06.08.2012 19:40 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
18.01.2012 15:21 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski