Referat Księgowości Finansowej

Kierownik Referatu Aleksandra Kochner
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj: 132
telefon: 58 66 88 633

Do zadań Referatu Księgowości Finansowej należy:

1) prowadzenie ewidencji księgowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, a w szczególności:
a) wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wynikających z planów finansowych budżetu urzędu,
b) świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego,
c) dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych i wpłat od dłużników alimentacyjnych,
d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
e) sum na depozycie, w tym wadia, kaucje i gwarancje,
f) dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych;

2) sporządzanie zbiorczego zestawienia obrotu i sald ksiąg rachunkowych prowadzonych w wydziale;

3) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z wydatków i dochodów za okresy miesięczne, kwartalne i roczne;

4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, w tym:
a) bilans jednostki budżetowej,
b) rachunek zysków i strat jednostki budżetowej w wariancie porównawczym,
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej;

5) sporządzanie miesięcznej deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 dla urzędu na podstawie wydziałowych rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: dnelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 19.05.2003
Data udostępnienia informacji: 19.05.2003
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2016 13:34 Aktualizacja treści Michał Kowalski
23.10.2013 11:42 Korekta Michał Kowalski