Redakcja

Od 1 lipca 2003 roku na stronach internetowych dostępny jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, gdzie każdy zainteresowany może znaleźć informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: jego organizacją, władzami miasta, sposobem załatwiania spraw w urzędzie i obowiązujących procedurach, zamówieniami publicznymi i wieloma innymi zagadnieniami.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, który jest "urzędowym publikatorem teleinformatycznym". BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje zatem jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty określone w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Większość technicznych i organizacyjnych wymogów związanych z wprowadzaniem w życie prawa do informacji publicznej wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Prawo do informacji publicznej, zgodnie z ustawą, obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji i przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku - wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

BIP Urzędu Miasta Gdyni jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni reguluje Zarządzenie Nr 10 668/05/IV/S (tekst ujednolicony)  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2005 r. Zgodnie z nim za poszczególne działy BIP odpowiadają:

SAMORZĄD

URZĄD MIASTA

BUDŻET I MAJĄTEK GMINY - Wydział Budżetu 

PRAWO LOKALNE


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
- poszczególne wydziały/referaty, jednostki organizacyjne

INNE

Kliknięcie w nazwę wydziału/referatu umożliwia przejście na stronę z informacjami o wydziale/referacie (telefon, fax, email, adres, obowiązki).

Szczegóły dotyczące praw dostępu do informacji publicznej znajdują się w następujących aktach prawnych:

  • Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1764)
  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)
  • Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 262 z późn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. z dnia 2007 Nr. 10,  poz 68)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 03.02.2010
Data udostępnienia informacji: 18.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2017 10:40 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 14:32 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 14:13 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.01.2016 13:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.01.2016 13:43 Aktualizacja treści Michał Kowalski
02.03.2015 11:52 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.01.2015 12:25 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
23.01.2015 10:20 Aktualizacja treści Michał Kowalski
21.10.2013 09:28 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
21.10.2013 09:03 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.09.2012 09:42 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
10.09.2012 15:30 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
20.03.2012 09:30 Korekta Michał Kowalski
14.05.2010 08:49 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska